Strategische focus: ‘Regionale Resilience: Samen naar school’.

In de afgelopen jaren is de leerbehoefte van onze leden geleidelijk aan in kaart gebracht. PRIMO heeft op basis daarvan een leerprogramma ontwikkeld, waarbij het versterken van kennis en vaardigheden voor goede waarde- en risicomanagement uitgangspunt is. Het investeren in capaciteit, kwaliteit en vermogen van mens en organisatie is een leidend principe, dit om op actuele vraagstukken in te kunnen spelen. Naast persoonlijke ontwikkeling is er veel aandacht voor het versterken van organisatiekracht.

Samen naar School gaat over het leren van de kunst van het risicomanagement. Hoe houd je zicht op de doelen van bestuur en management en op de bedoeling van strategie en beleid, adresseer je onzekerheden, durf je dit ook te doen? Waar toon je als leider en manager een cultuur en setting waarin spreken vanuit deskundigheid en inzicht wordt gewaardeerd? Waarin fouten maken mag, deze evalueren wordt gezien als verbetering en niet leidt tot afrekening. Hoe zit je eigenlijk een vergadering voor? Welke krachten spelen daar en hoe haal je het maximale uit de groep? Hoe leer je elkaar beter begrijpen, verstaan, op de meritus te beoordelen en te (leren) waarderen.

Samen naar School bundelt de krachten op regionaal niveau. De deelnemers  komen vanuit diverse organisaties en leren gemeenschappelijk over vraagstukken. Wetenschap, overheid en bedrijfsleven ontmoeten elkaar. Het samen in de schoolbanken versterkt niet alleen het wederzijds begrip voor elkaar, maar leert ook over de grenzen van het eigen vakgebied of organisatie heen te denken, het onbekende te ontdekken, opnieuw verliefd te worden op je eigen vak of op een ander vak, leidt naar meer samenspraak, afstemming en feitelijke samenwerking. Samen leren, ontdekken en werken.

Samen naar School richt zich nadrukkelijk op het concrete handelingsperspectief binnen majeure vraagstukken. Het bundelt wetenschappelijk inzicht met dat van mensen uit de praktijk. De deelnemers leren waar wat te vinden is, kunnen zich verdiepen in de achtergronden en maken kennis met de context van de dynamiek op de top maatschappelijke vraagstukken, concepten en krachtenvelden. Inzichten vanuit onze Caleidoscoop, Colloquium en Review worden benut en ingepast in dit leerprogramma.

Het programma is thans in ontwikkeling in nauwe samenspraak met een aantal van onze leden. Het kent de volgende onderwerpen.

Vraagstukken

 • Klimaatverandering en -adaptatie.
 • Watervraagstukken.
 • Privacywetgeving en cyberveiligheid.
 • Sociaal domein 2.0.
 • Fraude en corruptie.
 • Management van evenementen en projecten.
 • Innovatie in energietransitie.
 • Ethiek en moraliteit.
 • Het publieke domein in zijn geheel, balans in de samenleving.

Besturing

 • Stakeholders en hun rollen.
 • Kernprocessen in uw organisatie.
 • Publieke waardebereiking als startpunt.
 • Waar doen de belangrijkste risico’s zich voor? Duiding en omvang.
 • Over weerstand, robuustheid en veerkracht.
 • Financieel management en compliancy.

Focus en doel
Capita selecta is toegankelijk voor bestuurders, manageners, controllers en experts van organisaties. De focus is het versterken van kennis en deskundigheid van onze leden.

Locatie
Capita Selecta wordt organiseerd per regio, dit om reistijden te beperken en synergie tussen de deelnemers te versterken.

Kosten
De kosten variëren en zijn afhankelijk van de lengte van capita selecta. Er is een maximum van 18 deelnemers per bijeenkomst.

PRIMO
PRIMO is een kennisinstituut dat haar leden ondersteunt bij de inrichting van haar besturing met als oogmerk het bereiken van waarden, het borgen van de resilience en het mitigeren van risico’s.

Zij beschouwt zichzelf als partner, meta-adviseur en bevorderaar van de organisatiekracht van haar leden.

PRIMO is een non-profit organisatie. De opbrengsten van haar producten en diensten worden direct geïnvesteerd in de doorontwikkeling ervan, het versterken van het netwerk en partnerschappen, in kennisdeling en het stimuleren van good governance in de meest brede zin.

PRIMO staat op het standpunt dat naast de eigen aanpak van organisaties, de markt voldoende kennis en expertise heeft te bieden om, waar leden die nodig achten, te voorzien in analyses en organisatieadviezen. PRIMO kan haar leden daarin adviseren.

Geïnteresseerd?
Indien u interesse hebt in de Capita Selecta, neemt u dan contact op met Esther van Zijp van het bestuurssecretariaat of Jack P. Kruf, directeur.