Gemeente

Gemeentelijk risicomanagement: een empirisch onderzoek

Peter B. Boorsma, Geert A.M. Haisma en Yvonne Moolenaar1 | 2003 Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten van 17 januari 2003 (BBV – dit besluit vervangt vanaf begrotingsjaar 2004 het Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995 (CV95)) zijn gemeenten verplicht om een risicoparagraaf op te stellen en op basis daarvan hun weerstandsvermogen te berekenen. Tevens dienen gemeenten2 aan te […]

Den Haag en haar resilience strategie

Waarom een sterke en veerkrachtige stad? Op dit moment woont ongeveer 55% van de wereldbevolking in stedelijk gebied. Dat percentage stijgt nog steeds. Steden groeien niet alleen, maar worden ook steeds afhankelijker van elkaar. De effecten van één gebeurtenis kunnen overal over de wereld gevoeld worden. De snelle verstedelijking biedt veel voordelen. Steden die goed functioneren bieden werkgelegenheid en andere […]

Risicomanagement – meer dan der som der delen

Deloitte*. Het managen van risico’s en kansen is zonder enige twijfel één van de grootste uitdagingen geworden voor de publieke sector. Zeker nu we in een economische crisis zitten en ook de publieke sector met bezuinigingen en het nadrukkelijk maken van keuzes te maken heeft. Risicomanagement vraagt daarom juist ook de aandacht van de gemeenteraad. Met de paragraaf weerstandsvermogen in […]

Zicht op risico’s vergroot grip op wegbeheerschades

‘Daar hebben we toch een verzekering voor?’ Gemeenten kampen met steeds meer wegbeheerschades. Dat blijkt uit cijfers van verzekeraar Achmea. Niet alleen neemt de schadefrequentie toe, ook de schadebedragen lopen forser in de papieren. Louis Koehorst (senior Risicomanager van Achmea) en Chris Ravensbergen (adviseur Risicomanagement van de VNG) vinden het verrassend dat gemeenten ‘wegbeheerschades’ niet standaard op de bestuurlijke agenda […]

Peter Dijk neemt afscheid bij de Noord/Zuidlijn

Hij gelooft in kennisdelen, ziet het zelfs als maatschappelijke verantwoordelijkheid van de sector. Peter Dijk blikt terug naar zijn start als projectdirecteur Noord/Zuidlijn in 2009 tot nu, en deelt zijn ‘lessons learned’. Interview: Manon Raats. Dit artikel verscheen eerder bij Neerlands diep. In zijn nieuwe baan bij Arcadis wordt hij Global Leader Program Management Infrastructure. De internationale blik ontwikkelde Peter onder […]

Symposium De Staat van de Raad Gemeenteraadsverkiezingen 2014

BMC Advies en de Universiteit Twente (Professional Learning & Development) nodigen u van harte uit om op 14 maart 2014 aanwezig te zijn bij het symposium DE STAAT VAN DE RAAD. Deze middag spreken en debatteren sprekers vanuit wetenschap, lokale en landelijke politiek over de belangrijke issues tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, over de toekomst van de gemeenteraad en de lokale democratie. “Eigenlijk […]

De gemeenteraad heeft geen toekomst

Boek door Jasper Loots en Piet-Hein Peeters Recensie door Wouter Boonstra  ‘Raad moet marginalisering niet accepteren’  De gemeenteraad heeft geen toekomst. Zo heet het boek van de gepromoveerde historicus Jasper Loots en journalist Piet-Hein Peeters waarin zij bestuurders en raadsleden interviewen over de staat van de gemeenteraad. ‘Gemeenteraden moeten hun positie terugveroveren.’ Te beperkte rol gemeenteraad Loots stond de afgelopen […]

Systeembreuk in het corporatiedomein

Wat betekent dit voor gemeenten? Door: Rien Lammertink, LINCmanagement Het is gebruikelijk de vertaling van de gemeentelijke risico’s van uitvalverschijnselen van woningcorporaties te zoeken in de harde, financiële, sfeer. Toch zijn de gemeentelijke risico’s van maatschappelijke aard misschien wel net zo ingrijpend. Zeker nu blijkt, dat we een historische verandering, een systeembreuk, meemaken, die bepaald niet in het voordeel van lokale en regionale overheden […]

Toepassing van risicomanagement bij gemeenten

“Risk management is both an art and a science … In a sense, risk management as an art begins where risk management as a science stops” (Vaughan 1996) Door Ilhan Tekir MSc Opzet risicomanagement in essentie gelijk In dit onderzoek zijn twee definities van risicomanagement genoemd, namelijk die van COSO-ERM en ISO 31000, die in essentie niet van elkaar verschillen: het identificeren […]

Twynstra Gudde ontvangt KING Keurmerk Bestuurskrachtonderzoek

 Bron: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) Dinsdag 21 februari heeft organisatieadviesbureau Twynstra Gudde het KING Keurmerk Bestuurskrachtonderzoek ontvangen uit handen van Monique Jongerius (afdelingshoofd KING). Het bureau was al aspirant-houder van het keurmerk en is nu keurmerkhouder voor bestuurskrachtonderzoek. Twynstra Gudde voldoet, net als de zes eerder gecertificeerde bureaus, aan de kwaliteitseisen die KING stelt aan bestuurskrachtonderzoek.

KING neemt Bewijs van Goede Dienst over van het ministerie van EL&I

Bron: KING Gemeenten Per 1 januari 2012 heeft het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) het Bewijs van Goede Dienst voor gemeenten overgenomen van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie. Dit meetinstrument biedt gemeenten concrete aanknopingspunten bij het verbeteren van de dienstverlening aan ondernemers. Het ministerie van Economische Zaken blijft verantwoordelijk voor het Bewijs van Goede Dienst voor provincies, waterschappen […]

Midden-Drenthe en De Waard winnen KING Best Gejat Prijs 2011

Bron: KING Gemeenten Het gemeentelijk duo Midden-Drenthe en De Waard is de winnaar van de Best Gejat Prijs 2011 van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). De voorzitter van de jury Marcel Meijs (voorzitter VGS en gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Enschede), reikte tijdens het tweede KING Jaarcongres op 12 januari 2012 de prijs uit. Met de Best Gejat Prijs zet KING gemeenten […]

KING Jaarcongres

Bron: KING,  Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten Auteur: Tof Thissen, Directeur KING Zitten gemeenten in de cockpit van de samenleving met de stuurknuppel stevig in handen? Of worden gemeenten bijkantoor van het Rijk en voeren ze slechts uit? Marc Chavannes wierp deze vraag afgelopen zomer in NRC op in zijn column ‘Kabinet-Rutte behandelt gemeenten als bijkantoren’. Meer met minder Want meer […]

Sneuvelbarometer Wethouders

Op basis van gegevens van de raadsperioden 1998-2002, 2002-2006 en 2006-2010 ontwikkelde Servicepuntlokaalbestuur.nl de “Sneuvelbarometer”. “De “Sneuvelbarometer” geeft antwoord op de vraag: “Hoe groot is het risico dat een wethouder valt?” Bereken het risico.

Tijd voor waterveiligheid

Bron: Raden voor de leefomgeving en infrastructuur Samenvatting uit RLI-Nieuwsbrief September 2011 ‘Het advies ‘Tijd voor waterveiligeheid’is op 15 september 2011 gepresenteerd. De raden pleiten voor het verleggen van de focus van hoogwaterbescherming naar een risicobenadering: voorkomen van overstromingen, beheersen van de gevolgen en voorbereid zijn op noodhulp en herstel.’ Bezoek website RLI voor rapport, persbericht en video.

Nederlandse Gemeenten: ‘Risk Management at risk’, en meer

Door: Peter Paul Leutscher, Director Business Development Marsh Bron: De raad aan het werk Het is niet zozeer interessant of gemeenten meer risico lopen, feit is dat risico’s steeds meer voluit in het daglicht staan. Financiële risico’s, veiligheidsrisico’s, (volks)gezondheidsrisico’s, aard en omvang worden, vooral als zaken spaak dreigen te lopen, breed uitgemeten. Of het nu gaat om de realisatie van […]

Optimaal Risicomanagement

ClassRoom Paper INSIDEAN, Institute for Knowledge-based Collaboration & Innovation Auteur: Mevr. Dr. A.S. Nagesser, MSc PhD MBA Principal Datum: Maart 2011 Visiedocument Risicomanagement is een stuk uitdagender geworden dan voorheen. Het thema heeft altijd bestaan en is goed te managen als het gaat om overzichtelijke situaties. In “steady-state” situaties volstaat traditioneel management. Hiermee wordt bedoeld dat het duidelijk is wie […]

Krimp of Niet

Advies betreffende demografische ontwikkeling Den Helder Team Deetman/Mans “In opdracht van het ministerie VROM en op verzoek van de gemeente Den Helder, heeft het Team Deetman/Mans onderzoek uitgevoerd naar de achterliggende oorzaken van negatieve demografische ontwikkelingen in Den Helder en de omliggende regio. De aanleiding voor het uitvoeren van dit onderzoek is de dreigende bevolkingskrimp en de afname van de […]

Het risico van de Wet Veiligheidsregio’s

Auteur: Harry ter Braak, WagenaarHoes Namens PRIMO Nederland heeft Harry ter Braak op het seminar Wet Veiligheidsregio’s een presentatie gegeven over de verhoogde risico’s die de invoering van de wet veiligheidsregio’s met zich meebrengt. Dit seminar werd op 30 september gehouden in het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort te Den Haag. Volgens Ter Braak biedt de wet, die op 1 oktober 2010 […]

Eén op de vijf gemeenten niet volledig Wabo-proof

Source: Telengy “Nu de Omgevingsvergunning er per 1 oktober eindelijk van is gekomen, is de vraag gerechtvaardigd of gemeenten alle Wabo-aspecten hebben ingevoerd. Twintig procent van de gemeenten is per 1 oktober nog niet in staat om volledig de Omgevingsvergunning in te voeren. Daar staat tegenover dat veel gemeenten de Wabo hebben aangegrepen om de dienstverlening te verbeteren. Dit gebeurt […]

Controletoren: van wantrouwen naar vertrouwen

Een project van de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) Bron: VGS en haar sponsor Deloitte Auteur: Aik van Eemeren Kader Het VNG discussiestuk Thorbecke 2.0 stelt: “waar burgers en bedrijven nu mee worden geconfronteerd, is een veelheid aan overheidsorganisaties die allemaal een beetje en dus geen van alle ècht verantwoordelijk zijn voor hun taakgebied. Dat leidt binnen en tussen deze overheden […]

Rapportage Spoorzone Project Delft

Hoe de Delftse gemeenteraad beter grip houdt op het Spoorzone project. Bron: Uitgevoerd door Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) in opdracht van de Delftse Rekenkamer. Centraal in het onderzoek staat de vraag Hoe kan de raad de controle en bijsturing van complexe langetermijn-projecten met de bijbehorende grote (financiële) risico’s – bezien vanuit haar eigen functioneren en vanuit de kenmerken van […]

Woningbouwproductie ingestort

Bron: CBS De woningbouwproductie is ingestort, volgens de gisteren gepubliceerde cijfers van het CBS. Het is duidelijk dat dit vele gemeenten heeft geraakt en zal raken. Grondexploitaties komen verder onder druk, alsook de ruimtelijke en financiële planningen. Daarmee worden bovendien publiek private samenwerkingsvormen op scherp gezet en verandert het stedelijk landschap voor woningcorporaties nu dramatisch snel. De nieuwe cijfers vragen […]

‘Lokale bestuur is hét bestuur, dé overheid’

Eén van de belangrijkste schakelpunten om tot good public governance te komen, is die tussen rijk en gemeenten. Het vorige regeerakkoord is door PRIMO Nederland samen met VNG-directeur Ralf Pans en vijftien gemeentesecretarissen kritisch besproken. Toen bleek dat een aantal zaken in dat regeerakkoord door gemeenten niet of met grote moeite gerealiseerd konden worden. Als sprekend voorbeeld gold de dienstverlening. […]

Risico’s gemeenten nemen sterk toe

Bron: Binnenlands Bestuur Auteur: Hans Bekkers Wat voor kabinet er ook komt, het Gemeentefonds staat minimaal een korting van 1,7 miljard euro te wachten. Bovendien lopen gemeenten door de decentralisatieplannen grotere financiële risico’s. Van alle partijen gaat alleen de SP voor een ombuiging van minder dan 1,7 miljard euro op de gemeenten. Op grond van een analyse van de verkiezingsprogramma’s […]

Voorbij de crisis

Bron: Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) Dinsdag 25 mei ontvingen Ralph Pans (VNG) en Roel Bekker (Vernieuwing Rijksdienst) uit handen van de redacteuren Rien Fraanje en Jos van der Knaap het eerste exemplaar van de bundel ‘Voorbij de crisis. Een nieuwe tijd vereist een andere overheid’. In een eerste reactie onderstreepten beide ontvangers het uitgangspunt van de bundel; dat het momentum […]

Risico-overzicht Gemeente Rotterdam

Dit overzicht is voor veel Nederlandse publieke organisaties nog zeer actueel. Het is opgesteld door de gemeente Rotterdam in januari 2003 en beschrijft aan de hand van het INK-model per organisatiegebied (leiderschap & cultuur, medewerkers, strategie & beleid, middelen en processen) welke risico’s relevant kunnen zijn voor de prestaties van de organisatie als geheel. Voorts zijn de risicodefinities gegeven voor […]

Gemeenten gaan recessie pas voelen in 2011

Bron: Peter Teunisse, PricewaterhouseCoopers In tegenstelling tot de private sector zullen gemeenten pas in 2011 echt de gevolgen van de recessie gaan voelen, zo blijkt uit onderzoek onder 200 gemeenten in 21 landen, waaronder 15 Nederlandse gemeenten. De onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd in het rapport ‘Seizing the day’. Het rapport stelt dat gemeenten de crisis aan moeten grijpen om hun dienstverleningsmodel […]

Risicoperceptie van gemeentesecretarissen

Bron: VGS en Marsh Auteur(s): Bert van de Velden, Gemeentesecretaris Zandvoort, Leo ’t Hart, Gemeentesecretaris van Castricum en Franc Weerwind, Gemeentesecretaris van Wormerland De risico’s waarmee gemeenten worden geconfronteerd zijn de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Oorzaken hiervoor zijn onder meer te vinden in het aantal complexe projecten waar gemeenten bij betrokken zijn en de veranderende wet- en regelgeving. Dit vraagt […]

Kansrijk risicomanagement in projecten

Praktische leidraad voor het managen van risico’s en kansen in projecten. Bron: Boek Auteurs: Ten Gevers, directeur van het advies- en trainingsbureau NIMO Wil Hendrickx, senior trainer/adviseur bij het NIMO-Project Management Instituut. Waarom hebben we die risico’s niet eerder op hun waarde geschat? Hoe kunnen we ze de volgende keer beheersen zodat zij ons project niet overheersen? Dit boek geeft […]

Risico’s ICT vereisen centrale regie

Gemeenten moeten onderling meer samenwerken Jos Moerkamp, Freelance journalist Bron: B&G Oktober 2006 Uit tal van internationale onderzoeken blijkt dat ICT is omkleed met grote risico’s. Meer dan een kwart van alle ICT-projecten wordt afgeblazen, de helft tot driekwart overschrijdt de gestelde projecttermijn en eveneens zo’n vijftig procent het begrote budget. Van de projecten die de ‘eindstreep’ halen, is het […]

Venlo maakt ‘foto’ van weerstandsvermogen en risicomanagement

Chantal Wijnands, Medewerker Financieel Beleid, gemeente Venlo Frank Maas, Beleidsmedewerker Planning en Control, gemeente Venlo Bron: B&G, Oktober 2006 Weerstandsvermogen en risicomanagement staan meer dan ooit in de belangstelling. Dit is onder meer het gevolg van toenemende druk uit de omgeving, die nog wordt versterkt door berichten in de media over bouwfraudes, boekhoudschandalen en parlementaire enquêtes. Bovendien is inzicht in […]

Risicomanagement in de praktijk bij kleine gemeenten

Implementatie hoeft geen belemmering te zijn Bron: B&G Auteurs: Ing. F.C.M. Janse MBA, Hoofd BNG Consultancy Services (BCS) en Drs. A.H. Schreuders , Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement. In dit artikel wordt beschreven hoe het proces van risicomanagement eruit ziet en waarom het belangrijk is om dit bij elke gemeente toe te passen. Elke gemeente moet invulling geven aan het BBV […]

Andere aanpak risicoworkshops geeft beter inzicht op risico’s

Auteur: Rob Uiterlinden Bron: Controllers Magazine Met Enterprise Risk Management kunnen de belangrijkste risico’s in organisaties in beeld worden gebracht. Vaak is de werkvorm een risicoworkshop onder leiding van een consultant waarbij de deelnemers zélf de toprisico’s benoemen. Deze aanpak heeft als nadeel dat belangrijke risico’s mogelijk over het hoofd worden gezien. Een meer systematische inrichting van risicoworkshops leidt tot […]