Provincie

Verleidelijke financiering voor verduurzaming?

Johan de Kruijf* | Risk & Compliance. Via de PRIMO-nieuwsbrief werd ik geattendeerd op een berichtje over het opstarten van een investeringsfonds voor verduurzaming door de Provincie Noord-Brabant. Dat Noord-Brabant via een revolverend fonds naar creatieve oplossingen voor financieringsvraagstukken zoekt is niet zo vreemd. De provincie is mede-initiatiefnemer van de website over alternatieve financieringsvormen en heeft door de opbrengsten uit […]

De Zandmotor: Werken aan onze Veiligheid

De Zandmotor is een project binnen het programma NatureCoast. Het is een kunstmatig hoekvorming schiereiland dat zich één kilometer in zee uitstrekt. Het is twee kilometer lang en grenst aan de bestaande kustlijn nabij Ter Heijde, Zuid-Holland. Het is in 2011 gecreëerd op initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie Zuid-Holland. Natuurlijke processen zouden zo’n 21 […]

Tijd voor waterveiligheid

Bron: Raden voor de leefomgeving en infrastructuur Samenvatting uit RLI-Nieuwsbrief September 2011 ‘Het advies ‘Tijd voor waterveiligeheid’is op 15 september 2011 gepresenteerd. De raden pleiten voor het verleggen van de focus van hoogwaterbescherming naar een risicobenadering: voorkomen van overstromingen, beheersen van de gevolgen en voorbereid zijn op noodhulp en herstel.’ Bezoek website RLI voor rapport, persbericht en video.

Voorlopige Risicomethode Buitendijks

Bron: Provincie Zuid-Holland (quote) Kader “Het realiseren van een functie (bestemming) in het buitendijkse gebied kan risico’s met zich meebrengen ingeval van hoogwater door getijdewerking of hoge afvoer van de rivier. Dit document beschrijft een methodiek voor het bepalen van hoogwaterrisico’s in buitendijkse gebieden van Zuid-Holland.” Aanbevelingen “In de ambtelijke voorbereiding zijn ten aanzien van de methodiek en uitwerking van […]

Onderzoek effecten fusies waterschappen in Zuid-Holland

Bron: Provincie Zuid-Holland, BMC Advies Management Samenvatting: “De reorganisatie van het waterschapsbestel in de provincie Zuid-Holland, gestart eind jaren negentig, leidde in het najaar van 2002 en het voorjaar van 2003 tot een aantal besluiten van Provinciale Staten over het fuseren van waterschappen. Het doel van de fusies is van meet af aan geweest om de positie van de waterschappen […]

Weerstandsvermogen en risicomanagement

Verslag van de conferentie 12 oktober 2005 Uitwisseling ervaringen door en voor provincies Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat provincies (en gemeenten)1 een paragraaf weerstandsvermogen in hun programmabegroting opnemen. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en risico’s. Onderliggende gedachte is dat provincies met hun risico’s leren omgaan en eventuele financiële gevolgen kunnen opvangen zonder dat dit […]