2015

Klassiek rampenbeleid bij overstroming schiet tekort

Bron: Universiteit Twente, promotieonderzoek Anne Leskens Bestuurders nemen bij overstromingen en andere crisissituaties niet altijd de juiste beslissing, omdat actuele technische informatie onvoldoende wordt gebruikt. Interactieve simulatiemodellen helpen om betere afwegingen maken voor een evacuatie of andere maatregelen. Dat concludeert Anne Leskens in zijn proefschrift The case of flood policy decision-making. Hij promoveerde dinsdag 8 december aan de Universiteit Twente. Leskens […]

ISO 9001:2015

De herziening van ISO 9001:2015 introduceert een nieuwe structuur met 10 hoofdstukken en veel nieuwe eisen en termen. Gebruikers van de norm moeten er dus rekening mee houden dat waarschijnlijk aanpassingen nodig zijn in hun kwaliteitsmanagementsysteem. In september is de nieuwe editie gepubliceerd. Wereldwijd hebben gebruikers lang uitgekeken naar deze nieuwe normen, omdat zij een impuls zullen geven aan bijdetijds kwaliteitsmanagement. Er is […]

Optimaal risk management onmisbaar bij inschatten cyberrisico’s

De digitale wereld brengt organisaties een groot goed op het gebied van efficiency en slagvaardigheid. ICT ondersteunt alle moderne bedrijfsprocessen en zorgt voor een vitale infrastructuur. De criminele wereld heeft ontdekt dat er in deze digitale maatschappij veel geld te verdienen valt. Cybercriminelen zijn steeds meer financieel gemotiveerd geraakt en er is duidelijk sprake van een trend van ‘hacking for fame’ […]

Toezicht

Het toezicht blijkt bij diverse organisaties niet op orde of onder de maat. Dit kan worden veroorzaakt door factoren, die incidenteel en persoonlijk (karakters, stijlen, vaardigheden, kennis) dan wel structureel (wijze van ‘besturing’ binnen een sector en verankering met procedures en protocollen) van aard zijn. De Parlementaire enquête Woningcorporaties en de recente uitspraak inzake Meavita door de Ondernemingskamer brengen beide aspecten in verschillende mengvormen naar voren. Toezicht als vak lijkt om erkenning […]

De Bestuursrapportage Georganiseerde Criminaliteit

Het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap (P&W) vervult een brugfunctie tussen wetenschap en politie. De bedoeling is wetenschappelijk onderzoek te laten verrichten dat leidt tot een daadwerkelijk betere politiepraktijk. Het programma is in 1999 van start gegaan, kent een onafhankelijk karakter en wordt gefinancierd met een jaarlijkse bijdrage van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Zij rapporteert over de Gezamenlijke inspanning in de aanpak van […]

Omgevingswet

Door Governance Connect De voorliggende transitie komt dit jaar op stoom. In dit artikel bevat een selectie van berichten uit de media waarin diverse invalshoeken van instituties en deskundigen vanuit rijk, gemeenten, omgevingsdiensten, wetenschappen, bedrijven en belangenorganisaties worden belicht. De selectie betreft met name de risico’s in het uiteindelijke resultaat en de onzekerheden bij het proces van inrichting en de […]

Klimaatverandering

In dit artikel wordt het thema klimaatverandering en de oorzaken, gevolgen en aanpak ervan belicht. Daarmee beoogt de redactie u te attenderen op organisaties en personen die nauw betrokken zijn bij deze verandering en constructief bijdragen aan oplossingen. Het accent ligt daarbij op governance en management van risico’s. Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt. Voor Nederland is dat een gevoelige […]

Advies inzake risicomodellen

Door Jack Kruf en Tom Wustenberghs PRIMO heeft binnen haar organisatie een divisie opgericht die zich geheel richt op het effectief gebruik van risicomanagementmodellen. Wij denken dat dit noodzakelijk is omdat er een groot scala aan modellen voor publieke organisaties beschikbaar is en advies vanuit onze organisatie aan onze leden tot nut kan dienen. Daarnaast merken wij een algemene terughoudendheid […]

Nieuwe ontwikkelingen

Door Jack P. Kruf Voor veel bestuurders en managers in het publieke domein is er werk aan de winkel. Er is de nazorg van de drie decentralisaties dat nog veel zorg en aandacht vraagt. Daarnaast moeten de eerste voorbereidingen voor de grote transitie inzake de Omgevingswet worden getroffen. Ook klimaatverandering, cyber-gerelateerde zaken en nieuwe vormen van publiek-private samenwerking dienen zich […]

10 Antwoorden op de risico-regelreflex

Door Martin van Staveren De risicoregelreflex is bezig met een gestage opmars, evenals de bestrijding ervan. Politicologe Margot Trappenburg muntte de term in 2010 voor de reflexmatige reactie om snel en (ogenschijnlijk) daadkrachtig “iets te regelen”. Dit na optreden van een onverwachte gebeurtenis die leidt tot maatschappelijke commotie. Voorbeelden te over, denk aan legionellabesmetting, spoorveiligheid, brandveiligheid, kinderopvang, of de bankencrisis […]

Risicogestuurd werken in de praktijk

Boek, Auteur: Martin van Staveren | 2015 | Vakmedianet Recensie door Harry Ter Braak. Van Staveren neemt vanaf de aftrap de lezers mee door met de leeswijzer duidelijk te maken welke doelgroep welk hoofdstuk specifiek moet lezen. In de vier hoofdstukken van het boek betreffen (1) het managen van onzekerheid, (2) het risicogestuurd werken: wat en hoe, (3) de voorwaarden voor […]

Onderweg

Door Martin van Staveren Onderweg: Pragmatisch veranderen in robuuste organisaties Leike van Oss en Jaap van ’t Hek | 2015 | Vakmedianet Veranderen in de praktijk van organisaties, met tastbaar resultaat terwijl de winkel gewoon open blijft. Is er momenteel een actueler managementonderwerp te bedenken? Het boek ‘Onderweg: Pragmatisch veranderen in robuuste organisaties’ van Leike van Oss en Jaap van ’t […]