Denktank ‘From Global to Local’ 2019: Financiële Strategie in tijden van Transitie

PRIMO organiseert, te Den Haag, op vrijdag 5 april 2019, van 10:00 – 14:00 uur (inclusief lunch), in nauwe samenwerking met BNG Bank en UDITE, de 6e Denktank ‘From Global to Local’. Dit jaar ligt de focus op financiële strategie – van met name gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s en waterschappen – in tijden van transitie.

De bevindingen, dit op basis van de rondgang langs onze leden, liggen in lijn met die uit (inter)nationale rapporten: er is sprake van een combinatie van maatschappelijke transities. Zij voltrekken zich tegelijkertijd en vragen echt om bezinning en herijking van de financiële strategie in het publieke domein. Genoemd worden de transities sociaal domein, omgevingswet, digitale transformatie (cyber, privacy, kunstmatige intelligentie, big data), energietransitie, circulaire economie en de klimaatverandering. Zij geven grote druk op de financiële middelen in perspectief van het behoud van resilience van de samenleving. Een systeemvraagstuk, zo lijkt het.

Vooral blijkt dat de behoefte aan innovatie van werkbare en concrete financiële instrumenten groot is. Goed financieel bestuur en management bevinden zich wederom aan de basis van onze toekomst, zo lijkt het. Een PRIMO denktank 2019 dus met verdieping op status quo, scenario’s en concrete handvatten. Die bestuurlijke ambitie en financieel realisme verkent. De achteruitkijkspiegel en een blik onder de motorkap zijn belangrijk, maar niet meer voldoende. Democratische verantwoording ex post is essentieel, maar financiële architectuur ex ante, die echt werkt en verbonden kan worden met scenario’s, wordt zeker een kritische succesfactor.

De denktank neemt onder meer het recent verschenen Global Risks Report 2019 van het World Economic Forum als uitgangspunt. Enkele quotes uit dit rapport:

Interest is increasing in approaches to economics and finance that draw on moral theory and social psychology to reconcile individual and communitarian goals.

Meeting the region’s infrastructure needs is likely to require significant change: concerns that we cited in 2010 about weak political and governance systems continue to hold back flows of investment finance.

CEO’s en concerncontrollers worden de besturingsarchitecten van de toekomst. Bestuurders en managers zullen moeten en willen innoveren in nieuwe allianties, samenwerkingsvormen en contracten en vooral met een lange termijn-blik als basis voor de besluitvorming van nu. Korte runs helpen ons niet meer in tijden van transitie.

De bijeenkomst is op uitnodiging en exclusief voor PRIMO-leden. De Denktank is een internationaal initiatief gericht op het bevorderen van bewustzijn inzake significante publieke risico’s, het leggen van relevante verbindingen tussen organisaties en het bijdragen aan concreet handelingsperspectief op met name lokaal en regionaal niveau. Voorts beoogt de denktank om de kennis van en de ervaring met strategisch risicomanagement als integraal onderdeel van goed openbaar bestuur te vergroten, het management van publieke waarden –  en de onderliggende fundamentele waarden zoals deze ook in de Nederlandse Grondwet zijn vastgelegd – te bevorderen en publieke risico’s te mitigeren.

In overleg met een selectie van onze leden en partners wordt het programma thans samengesteld.