Een norm voor het weerstandsvermogen

Hulpmiddel in het risicomanagement beleid

Bron: B & G Oktober 2006
Door: Dick Smorenberg

Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) schrijft gemeenten voor een risicoprofiel op te stellen, expliciet risicomanagement- beleid te voeren en op basis van hun risicoprofiel het (financiële) weerstands- vermogen in beeld te brengen. Nu, twee jaar na de invoering ervan, blijken veel gemeenten hier nog mee worstelen. Uit onderzoek van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement blijkt dat slechts 20% van de onderzochte gemeenten haar risico’s gekwantificeerd heeft, waardoor een gefundeerd oordeel over het weerstandsvermogen voor 80% van de onderzochte gemeenten vrijwel onmogelijk is. Het ontbreken van een beoordelingsnorm wordt als een van de oorzaken gezien.

Download artikel