Denktank ‘From Global to Local 2018’

Energietransitie: De noodzaak van bestuurlijke aandacht voor omgang met onzekerheid. 

PRIMO organiseerde op 20 april 2018 te Den Haag in nauwe samenwerking met UDITE en BNG Bank de 5e Denktank ‘From Global to Local’.

De Denktank is een internationaal initiatief gericht op het bevorderen van bewustzijn inzake significante publieke risico’s, het leggen van relevante verbindingen tussen organisaties en het bijdragen aan concreet handelingsperspectief op met name lokaal en regionaal niveau.

Voorts beoogt de denktank om de kennis van en de ervaring met strategisch risicomanagement als integraal onderdeel van goed openbaar bestuur te vergroten, het management van publieke waarden –  en de onderliggende fundamentele waarden zoals deze ook in de Nederlandse Grondwet zijn vastgelegd – te bevorderen en publieke risico’s te mitigeren.

De denktank neemt onder meer het recent verschenen Global Risks Report 2018 van het World Economic Forum als uitgangspunt.

Programma

 • 09:30 Inloop
 • 10:00 Opening Jack Kruf en Welkom door Pauline Bieringa
 • 10:05  Kennismaking en toelichting op de denktank
 • 10:25 Keynote

Prof. dr. Bastiaan C.J. Zoeteman

Energietransitie: De noodzaak van bestuurlijke aandacht voor omgang met onzekerheid.

 • 11:00 Caspar Boendermaker, BNG Bank: Is de energietransitie financierbaar?
 • 11:15  Dialoog
 • 12:00 Groepsmoment en lunch
 • 12:45 Dialoog
 • 13:15 Afronding
 • 13:30 Afsluiting

Locatie
BNG Bank, Koninginnegracht 1, Den Haag.

Samenstelling

De Denktank 2018 bestaat uit 25 leden. Zij is als volgt samengesteld:

 • Bakker, Loes, Directeur Holland Rijnland, Leiden.
 • Bieringa, Pauline, Directeur Public Finance BNG Bank.
 • Boendermaker, Caspar, Specialist Business Development & Duurzaamheid  BNG Bank.
 • Boer, Yves de, Burgemeester Werkendam, voormalig Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant.
 • Boezeman, Anneke, Programmamanager Energie/ circulaire economie, Provincie Noord-Brabant.
 • Brewster, Monique, Managing Director Woningstichting Leusden.
 • Dekker, Jan Bart, Risicomanager Concernstaf, gemeente Amsterdam.
 • Letty Demmers, landelijk voorzitter D66, Burgemeester Veldhoven.
 • Dewachter, Maarten, Adjunct Coördinerend Gemeentesecretaris, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.
 • Dietz, Frank, Sectorhoofd Duurzame Ontwikkeling, Planbureau voor de Leefomgeving.
 • Frank, Eric, Frank Public-Private Affairs, voormalig directeur PRIMO Nederland.
 • Frederickx, Ronny, Honorary/Past President UDITE, eregemeentesecretaris Essen, België.
 • Hitipeuw-Gribnau, Anne-Marie, Chief Resilience Officer gemeente Den Haag.
 • Houdt, Koos van, de met de Mérite Européen onderscheiden Europees correspondent.
 • Kampen, Arnold van, Hoofd Geotechniek & Water gemeente Rotterdam, Manager RISNET.
 • Kiers, Erik, Directeur Samenwerkingsverband West-Brabant.
 • Kruf, Jack, President PRIMO, directeur PRIMO Nederland (dagvoorzitter).
 • Kuipers, Martin, Secretaris – Algemeen Directeur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, voorzitter PRIMO Nederland.
 • Ravensbergen, Chris, Adviseur Risicobeheer Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).
 • Said, Abukar, Public-Private Companies Policy Advisor, gemeente Groningen.
 • Scholtens, Harrie, Projectleider European Public Sector Award (EPSA) 2017, Europees Institute of Public Administration (EIPA), Maastricht.
 • Silvertand, Vanessa, Programmamanager Duurzaamheid gemeente Eindhoven.
 • Slob, Wouter, Secretaris – Algemeen Directeur Waterschap Zuiderzeeland, Bestuurslid PRIMO (Europe) en PRIMO Nederland.
 • Sloots, Rolf, Concernmanager portefeuille Ruimte & Economie gemeente Emmen.
 • Zoeteman, Bastiaan, Hoogleraar Telos, Centre for sustainable development, Universiteit Tilburg University.

Voortgang en versnelling

Effectmeting van netwerk in de energietransitie Martin Schulz, Mark van Twist, Jorgen Schram en Martijn van der Steen | NSOB Citaat van de bron: “Om de energietransitie te versnellen, zet de overheid tal van instrumenten in. Een ambassadeur en versnellingstafels zijn daarbij voorbeelden van zogenaamde netwerkinterventies. Als vanzelf komen met dergelijke netwerkinterventies vragen mee als ‘hoeveel Petajoule duurzame energie levert zo een ambassadeur eigenlijk op’ […]

Energietransitie: De noodzaak van bestuurlijke aandacht voor omgang met onzekerheid.

 Prof. Dr. Bastiaan Zoeteman [1] De PRIMO/UDITE-denktank ‘From Global to Local’ [2] te Den Haag op 20 april 2018 – in samenwerking met BNG Bank – is erop gericht de inventiviteit te verbeteren van lokale gemeenschappen in het omgaan met op hogere schaalniveaus spelende onzekerheden met veel impact. Daartoe worden uitkomsten van relevante onderzoeken verbonden met het risicomanagement rond de uitdagingen die deze […]

PRIMO/UDITE Denktank 2018: Bloemlezing Energietransitie

PRIMO organiseerde op 20 april 2018 te Den Haag in nauwe samenwerking met UDITE en BNG Bank de 5e Denktank ‘From Global to Local’.* Thema: Energietransitie: De noodzaak van bestuurlijke aandacht voor omgang met onzekerheid.  Dit is een eerste representatieve bloemlezing van begrippen die werden genoemd door de deelnemers aan het eind van de bijeenkomst: mooi begin, kort, inspirerend, waardevol, interessant, nieuwe inzichten. Nederland […]

Waterbeheer op weg naar 2045

Dit lezenswaardig rapport van 12 juni 2017 is een bundel met verkenningen op verzoek van Waterschap Zuiderzeeland. Het gaat aan de hand van interviews en essays in op de rol van de waterschappen binnen de netwerksamenleving, op het gepassioneerd werken aan weerbarstige vraagstukken, op de vervangingsopgave van natte kunstwerken, op de energietransitie in het waterbeheer, op de circulaire economie en […]

Meer bestuurskracht nodig voor energietransitie

Bron: Provincie Noord-Brabant, Panteia. Er is in Brabant meer bestuurskracht nodig om in 2050 een energieneutrale provincie te zijn. Er bestaan grote verschillen tussen gemeenten in de aanpak van de energietransitie. Met name kleine gemeenten blijken onvoldoende toegerust om lange termijndoelstellingen zelfstandig op te pakken. Dit concludeert Panteia in haar onderzoek in opdracht van de Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG) en […]

Investeren in mensen is urgent voor succesvolle energietransitie

Bron: SER. Overstappen van fossiele vormen van energie naar nieuwe vormen zoals wind, zon, of geothermie vereist enorme investeringen. Niet alleen in technologie maar vooral ook in mensen. Om de klimaatdoelen van het kabinet te halen moet snel worden geïnvesteerd in scholing, het aantrekken van mensen, en in begeleiding van werk naar werk voor wie zijn functie ziet verdwijnen. De […]

Zicht op de toekomst – De wereld 80 jaar verder

Door Eric Frank. Met interesse bekeek ik nog eens het boek Zicht op de toekomst – De wereld 80 jaar verder van de gebroeders Rudolf en Robbert Das, (tweeling 1929), technisch illustratoren, bouwkundig ontwerpers, futurologen, visionairs en auteurs. In dit boek kun je nog eens lezen – en vooral ook bekijken – over de achterliggende problematiek ter voorbereiding op de beoogde energietransmissie. De bijdrage […]

Samen werken aan transitie

Door Jan Schipper. Afgelopen 19 en 20 maart is de jaarlijkse Strategie Summit Energie & Utilities weer gehouden. Het was mijn 5de deelname en wederom was het een erg inspirerende Summit waarbij de laatste inzichten en ontwikkelingen over de energietransitie in een brede kring zijn gedeeld. Nogmaals werd bevestigd dat de hele transitie een meer dan een complexe uitdaging is! […]

Hoogleraar over lokale plannen duurzaamheid: ‘Weinig concrete voorstellen’

Bron: De Monitor, Huub Floor. Lokale verkiezingsprogramma’s bevatten torenhoge ambities voor klimaatverbetering en het opwekken van schone energie, maar amper ideeën om die ambities waar te maken. ‘De uitvoering en de uitwerking zijn heel erg summier. Er zijn weinig echt concrete voorstellen,’ zo concludeert hoogleraar Derk Loorbach. Hij houdt zich bezig met grote veranderingen in de samenleving, zoals de overgang […]

Kabinet geeft startschot voor Klimaatakkoord

Persbericht Rijksoverheid “De ministerraad heeft de kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord vastgesteld. Daarmee wordt het startschot gegeven voor de besprekingen met het bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en medeoverheden over het Klimaatakkoord. Het doel is om in de zomer van dit jaar tot afspraken op hoofdlijnen te komen over de wijze waarop Nederland de CO2-uitstoot met 49% terugdringt in 2030. Deze afspraken zullen vervolgens […]

Investeringen energietransitie en financierbaarheid

PBL | K.M. Schure, F.H. de Haan, P.A. Boot, C. Boendermaker, J.J. Geelhoed. Uitdagingen met betrekking tot investeringen 2020–2040 Met de energietransitie naar een vergaande CO2-arme samenleving gaan investeringen in het energiesysteem gepaard. In deze notitie wordt een inschatting gemaakt van de extra inves-teringen benodigd voor 80–95% CO2-reductie in 2050 ten opzichte van 1990 emissies, in vergelijking met bestaand beleid. […]

Lessen voor de nieuwe colleges

Bron: Telos. Veel gemeenten vertalen duurzaamheid als het aanpakken van de energietransitie. Er is nog te weinig aandacht voor de brede duurzaamheidsopgaven zoals beschreven in de Nationale Monitor 2017 en de SDG’s van de VN. In Tijdschrift Milieu leggen we uit hoe Rijk en gemeenten hiermee aan de slag kunnen. Alle gemeenten besteden inmiddels aandacht aan duurzaamheid. Dat neemt niet […]

The Global Risks Report 2018

Each year the Global Risks Report works with experts and decision-makers across the world to identify and analyze the most pressing risks that we face. As the pace of change accelerates, and as risk interconnections deepen, this year’s report highlights the growing strain we are placing on many of the global systems we rely on. Preface “The World Economic Forum […]