PBL en PRIMO: dialoog inzake circulaire economie in de regio

(Op uitnodiging)

Naar aanleiding van de op 12 oktober 2018 gehouden Professor Roelof A.A. Oldeman Lezing door Dr. Frank J. Dietz, hoofd Duurzame Ontwikkeling bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) met als thema Duurzame Ontwikkeling en Circulaire Economie: een pleidooi voor systeemdenken in het openbaar bestuur, is geëvalueerd op welke wijze PRIMO en PBL een mogelijk vervolg aan de lezing zouden kunnen geven. Dit met name om het aspect van sturing nader uit te werken.

Strategie

Het Planbureau zal medio januari 2019 haar strategie op het gebied van circulaire economie ontvouwen. De samenspraak tussen PBL en PRIMO in de afgelopen maanden wees uit dat het nuttig kan zijn te bespreken op welke wijze deze nationale opgave vorm kan krijgen door lokale en regionale besturing. In hoeverre kunnen of moeten gemeenten, regio’s, provincies en waterschappen een rol spelen in het feitelijke handelingsperspectief op het gebied van circulaire economie. Wat kan en moet op lokale of regionale schaal? Wat kan juist niet? Wat is nodig aan leiderschap en bestuurskracht? Hoe kan en moet de triple helix werken? Welke plek hebben de verbonden regionale partijen zoals omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s hierin?

Conform het nadenken hierover, zoals in Nationale Energieverkenning 2017 ook is gebeurd, hecht PBL eraan na te denken hoe de kennisinfrastructuur kan worden gebouwd en geborgd op regionaal niveau. PRIMO wil voor haar leden komen tot gerichte aanbevelingen hoe zij met het vraagstuk van de circulaire economie kunnen omgaan. PBL beschikt over de inhoudelijke kennis van het vraagstuk en gaat leidinggeven aan het veelomvattend programma. PRIMO heeft binnen haar gelederen ervaren bestuurders, managers en adviseurs die weten wat op het niveau van regionale sturing werkt en niet werkt. Een verwachte match dus.

Doel

Doel van de gezamenlijke dialoog is te delen welke elementen van publieke sturing – op het gebied van kennis en governance in architectuur en werking – voor de opgave inzake circulaire economie in de regio nodig is. Daarbij zal deze aanvullend verkennend en toetsend kunnen zijn op de inzichten die door het PBL reeds zijn opgedaan.

Vragen komen aan de orde zoals: Wat is circulair zijn eigenlijk? Welke milieudruk moet als eerste worden vermeden? Wat houdt tegen om circulair te zijn? Welke sturingsvoorwaarden moeten aanwezig zijn in de regio? Hoe kan en moet worden geschakeld tussen de overheidsniveaus en hoe moet samenwerking met bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap vorm krijgen?

Dialoog 17 januari 2019

PBL en PRIMO  hebben daartoe een compact maar multidisciplinair team samengesteld met ervaring in de diverse geledingen, organisaties en bestuurs- en managementfuncties.

Deze dialoog past logisch in de Week van de Circulaire Economie tussen 14 en 18 januari 2019. Daarin zal PBL het rapport Circulaire Economie in Kaart publiceren en zal PRIMO de door Dr. Frank J. Dietz gehouden Professor Roelof A.A. Oldeman Lezing 2018 presenteren.

Wij kijken uit naar een vruchtbare bijeenkomst.

Dr. Frank J. Dietz

Ir. Jack P. Kruf