Portfolio

PRIMO heeft zoveel mogelijk haar producten en diensten gestandaardiseerd om haar leden in de hele organisatie op gelijke wijze te bedienen. Deze standaardisatie is erop gericht om de ontwikkeling van een gezamenlijk begrip van risicomanagement in Europa te bevorderen.

Om de ideale portfolio met hoogwaardige producten en diensten te bereiken selecteert het bestuur zeer zorgvuldig ook de leveranciers. Zij wordt besluit tot opname van een product na consultatie van de Wetenschappelijke Raad van PRIMO Nederland.

PRIMO biedt haar leden verschillende mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. PRIMO biedt haar leden een eigen congres, rondetafels, seminars en fora met als doel haar leden met elkaar te verbinden op relevante thema’s.

Het netwerk van PRIMO is van groot belang om ervaringen uit te wisselen, kennis te delen, op te bouwen en te komen tot gezamenlijke vorming van richtlijnen. Die richtlijnen kunnen een hulp zijn om belangrijke maatschappelijke, economische, ecologische of management vraagstukken te ondersteunen vanuit de invalshoek van beheersing van risico’s. PRIMO wil zo veel mogelijk met haar partners gezamenlijke en dus gedeelde standpuntbepaling in deze bevorderen en uitdragen.

PRIMO organiseert jaarlijks een congres op het gebied van risicomanagement.

PRIMO organiseert de rondetafels en seminars in nauwe samenspraak met haar partners op politiek-bestuurlijke thema’s die voor gemeenten, provincies en waterschappen van belang zijn. Met name het management van de risico’s verbonden of inherent aan deze onderwerpen, worden besproken en uitgediept.
De fora worden met en voor de leden opgezet. Een forum kan zijn een project, een pool van experts op een bepaald vakgebied of risicomanagement aspect, een taskforce of een lobby.

Rondetafels, seminars en fora worden zoveel mogelijk met elkaar verbonden, om zo groot mogelijke meerwaarde te scheppen.

Op de website ondersteunt PRIMO deze initiatieven onder FORUM en biedt daarmee een plek waar publicaties, actuele verslagen, planning, debatten en beleidsdocumenten per thema worden bijeengebracht. Op deze wijze is de informatie voor alle leden van de fora en van de vereniging toegankelijk, kunnen digitaal worden verspreid en verder bediscussieerd.

De portfolio samengevat:

  • Bibliotheek
  • Forum
  • Ronde tafel
  • Nieuwsbrief
  • Online Course Certificate in Risk Management
  • Risk Initiative of the Year Award (First in 2009, now scheduled for 2011)
  • Public Risk Survey 2009

Van Cijfers en Controle naar Waarden en Vertrouwen

De rondetafel werd gehouden op 4 juni 2015 op uitnodiging van de gemeenten Assen, Groningen en Leeuwarden. Locatie: De Drentse Zaak in een zonovergoten Assen. Gastspreker: Kees Tillema. Welkom Het gezelschap wordt welkom geheten door Jan Willem Dijk, gastheer namens het PRIMO-lid de gemeente Assen. Noord-Nederland wordt in nieuw perspectief geplaatst, hier links zichtbaar vanuit een satelliet. Gespreksleider Jack Kruf […]

Denktank ‘From Global to Local’ 2015

Op 29 april 2015 richtte een groep bestuurders, managers en controllers zich ten kantore van BNG Bank te Den Haag op the Global Risks Report van het World Economic Forum en besprak de vertaling ervan naar de lokale en regionale Nederlandse praktijk. De bijeenkomst werd gehouden bij BNG Bank te Den Haag op 29 april 2015. De Denktank 2015 v.l.n.r.: Carl Samuels (gemeente Bergen […]

Wetenschappelijke Raad

Adviseert het PRIMO-bestuur inzake trends, ontwikkelingen en fundamenteel onderzoek inzake de besturing en het management van publieke risico’s door stakeholders, die direct of indirect verbonden zijn met het publieke domein. Prof.dr. Sabine Roeser is per 1 juli 2013 toegetreden tot de Wetenschappelijke Raad van PRIMO Nederland, waarvan zij tevens het voorzitterschap heeft geaccepteerd. Sabine Roeser (1970) is op 1 april2012 bij de TUDelft benoemd tot […]

Continuïteit of Discontinuïteit van de Samenleving…

 … bij langdurige uitval van vitale – of kritieke – infrastructuur. Door Eelco Dykstra en Eric Frank. Samenvatting ronde tafels van PRIMO Nederland in samenwerking met  IKP/DIEM, te Breda, Zwolle en Utrecht. Alles in de planvorming is in orde. Toch worden overheden regelmatig verrast door ingrijpende incidenten, die mogelijk uitgroeien tot een ramp. Het effect van een storing kan grote […]

Toenemende Erkenning

  Er is sprake van waardering voor onze vereniging. Met name decentrale overheden ervaren meer en meer de noodzaak van gerichte adressering van risico’s. In toenemende mate hebben decentrale organisaties meer oog en aandacht voor risicomanagement als integraal onderdeel van good public governance. Noodzaak tot vergaande samenwerking op tal van dossiers is een opgave voor bestuurders, uitvoerende organisaties en kennisinstellingen. PRIMO […]

Blijf op de hoogte en zie wat PRIMO Nederland u biedt.

Door Eric Frank, directeur PRIMO Nederland. In toenemende mate wint aandacht voor goed bestuur en risicomanagement terrein. Niet in de laatste plaats ingegeven door belangrijke en vaak complexe dossiers zoals de 3 decentralisaties, de samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties, de grondexploitatie problematiek, de samenwerkingsverbanden, de verlegging van en/of zich uitbreidende samenwerkingsverbanden, zoals bij de decentralisaties en last but not least de […]

Good Governance en Risicomanagement in de Publieke Sector

De Universiteit Twente en PRIMO Nederland hebben de handen ineen geslagen en gezamenlijk een praktisch georiënteerde en academisch onderbouwde Masterclass Risicomanagement in de publieke sector ontwikkeld. Het vakgebied risicomanagement streeft naar een integraal beleid voor het effectief en kosten-efficiënt omgaan met maatschappelijke en bedrijfsmatige risico’s. Ook of misschien wel juist in de publieke sector. Oorzaken, oplossingen en kansen liggen zowel […]

De doctrine van bestuurlijke verantwoordelijkheid bij 3D-informatievoorziening

Verslag Workshop. Op 15 januari jl. werd in Den Bosch het 5e Jaarcongres van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) gehouden. Primo Nederland werd de mogelijkheid geboden om in een workshop de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de 3D-informatievoorziening nader toe te lichten. John Schuilenburg, voormalig gemeentesecretaris van Utrecht en werkzaam bij ICT-leverancier Topicus, schetste het speelveld van de informatievoorziening in het kader […]