Strategische focus: ‘Samen nieuwe wegen verkennen’.

Samenspraak is een groot goed. Vooral daar waar nieuwe wegen ontdekt móeten worden, waarbij bestuur, management stakeholders en burger samen waarden kunnen creëren om nieuwe doelen te bereiken. PRIMO heeft het colloquium ontwikkeld als een concept voor open dialoog.

Als de dynamiek van vraagstukken en hun sturing meervoudig complex is – zoals bij onder meer klimaatadaptatie, city resilience, cyberveiligheid, terrorisme, sociale zorg, terrorisme en water – en als deze in haar wezen meer vraagt van sturing dan bestaande kaders van control, rechtmatigheid en PDCA te bieden hebben kan het colloquium uitkomst bieden.

Daar dus waar de schakels in de keten, de verworvenheden van vakdisciplines, de verscheidenheid in rollen, de rijkdom aan wetenschappelijke disciplines en veelheid aan lagen in het openbaar bestuur, (opnieuw) verbonden moeten worden om innovatie in besturing en hogere vormen van intelligentie mogelijk te maken.

Het colloquium is een gemeenschappelijke verkenning van dynamiek, het ontdekken van het onbekende, van mogelijke scenario’s en van perspectieven van handelen. Samenspraak ver over de eigen grenzen heen, uitzoomend en reflectief.

Strategie
Het colloquium dient de strategische agenda van bestuur en management. Strategie vraagt – en wellicht ook is – tijd nemen om de eigen koers te checken, te herzien, te heroverwegen en opnieuw te (durven) ontdekken. Strategie bevindt zich op het grensvlak van organisatie en haar omgeving. Daar waar trends, ontwikkelingen en big data rondcirkelen – in het universum of in de cloud –  en die zich als kansen of bedreigingen aan de organisatie kunnen voordoen.

Het vraagt leiderschap om op dit grensvlak te komen tot een strategie die werkt. En dat is niet zo eenvoudig als het is gezegd. Het vraagt oog voor de mogelijkheden én de onmogelijkheden van de eigen organisatie. Ambitie en capaciteit verdienen het om in elkaars verlengde te liggen. Het vraagt een open mind voor trends en ontwikkelingen.

Prijs en organisatie
Het colloquium is zodanig ontwikkeld, dat op maat en naar behoefte kan worden gewerkt. De prijs (voor leden) is vanaf € 1250,00 inclusief voorbereiding en exclusief BTW en reiskosten.

Voor niet-leden geldt een vanafprijs van € 1.750,00 inclusief voorbereiding en exclusief BTW en reiskosten.

Privilege voor leden

  • Het colloquium is er exclusief voor leden.
  • Opzet wordt in overleg bepaald.
  • Uitwisseling met andere leden van het PRIMO netwerk mogelijk.

PRIMO
PRIMO is een kennisinstituut dat haar leden ondersteunt bij de inrichting van haar besturing met als oogmerk het bereiken van waarden, het borgen van de resilience en het mitigeren van risico’s.

Zij beschouwt zichzelf als partner, meta-adviseur en bevorderaar van de organisatiekracht van haar leden.

PRIMO is een non-profit organisatie. De opbrengsten van haar producten en diensten worden direct geïnvesteerd in de doorontwikkeling ervan, het versterken van het netwerk en partnerschappen, in kennisdeling en het stimuleren van good governance in de meest brede zin.

PRIMO staat op het standpunt dat naast de eigen aanpak van organisaties, de markt voldoende kennis en expertise heeft te bieden om, waar leden die nodig achten, te voorzien in analyses en organisatieadviezen. PRIMO kan haar leden daarin adviseren.

Geïnteresseerd?
Indien u interesse hebt in het Colloquium, neemt u dan contact op met Esther van Zijp van het bestuurssecretariaat.