Publiek Risico: 100 Essays. 

Versie 0.83, gepubliceerd op 8 november 2018. 

Dit e-boek bevat een collectie van Nederlandstalige essays – thans 30 – met betrekking tot de publieke besturing van waarden en risico’s. Het is een caleidoscopisch overzicht van essays in het taalgebied van Nederland en Vlaanderen. Het bestrijkt de periode 2000-2018. De essays zijn eerder verschenen als losse artikelen op website, als verslag van een bijeenkomst, als brochure, als onderdeel van een magazine of als losse publicatie.

Dit boek wordt uitgebracht voor bestuurders, managers, adviseurs, wetenschappers, docenten en studenten, op het grensvlak van corporate en public governance.  Het initiatief voor deze publicatie is genomen door PRIMO, dit om overzicht te bieden, vanuit een onafhankelijke en een non-profit benadering. 

Er zijn de afgelopen decennia veel wijze woorden geschreven hoe de kwaliteit van publiek bestuur en management kan worden verbeterd. Deze zijn vastgelegd in rapporten, boeken, adviezen, evaluaties en essays. In deze uitgave concentreren wij ons op de essays. Het is het naar onze overtuiging waard om hen samen te brengen. Het accent ligt daarbij op publiek risicomanagement als relatief nieuw vakgebied binnen het bredere perspectief van public governance.

PRIMO
De vereniging Public Risk Management Organisation heeft tot doel het belang, de kennis en het gebruik van publiek risicomanagement als integraal onderdeel van publieke sturing naar voren te brengen én te bevorderen. Zij richt zich op het delen van kennis. Zij omvat een internationaal netwerk van personen en organisaties en is in 2005 te Straatsburg opgericht door de Europese vereniging van gemeentesecretarissen en algemeen directeuren, UDITE. 

In Nederland is zij opgericht in 2006 in samenspraak met de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS), BNG Bank en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In Vlaanderen is zij opgericht in 2007 in samenspraak met de  Vlaamse Federatie van Gemeentesecretarissen (VFG).

Auteurs en bronnen
Dank gaat uit naar alle auteurs en organisaties voor hun bijdragen en het ter beschikking stellen van materiaal. Waar de rechten zijn verkregen voor publicatie zijn de essays in hun geheel opgenomen. Waar dit niet het geval is wordt volstaan met een korte duiding of verwijzing. 

Groeiboek
Het boek groeit voorlopig elke maand. Het afstemmen met auteurs, het verkrijgen van de rechten voor plaatsing en het bewerken van het originele materiaal in een universele huisstijl vragen om tijd en zorgvuldigheid. Zodra nieuwe artikelen beschikbaar komen worden zij geplaatst.

Platform
Dit boek is gepubliceerd in epub3-formaat, het wereldwijde standaardformaat voor e-boeken met een gefixeerde lay-out. De keuze voor dit formaat is gemaakt om de grafische elementen beter tot hun recht te laten komen. Het boek is beschikbaar voor download en gebruik voor Apple (e-boek) en komt later beschikbaar voor Android (pdf) en Windows(pdf) platform. 

Interactiviteit
In dit boek kan eenvoudig worden genavigeerd. Zoeken op trefwoorden, gebruikmaking van inhoudsopgave en het bladeren in het document is logisch. Afhankelijk van platform en gebruikt apparaat kunnen ook teksten worden gekopieerd voor gebruik in andere documenten (let op bronvermelding) en worden gedeeld via social media en mail.

Redactie
De selectie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen Eric Frank, Frank Janse, Ronny Frederickx,  Chris Ravensbergen, Tom Wustenberghs en  eindredacteur Jack Kruf. Zij hebben – elk vanuit hun netwerk,  inzicht, kennis en ervaring – bijgedragen aan de selectie, curatie en advisering. De leden:

  • Eric Frank is 8 jaar directeur geweest van PRIMO Nederland (2010-2017) en in deze periode verantwoordelijk voor een reeks artikelen voor, door en met leden van PRIMO Nederland. 
  • Frank Janse is bij BNG Bank verantwoordelijk voor communicatie, B&G Magazine en website. Hij is sinds 2005 betrokken in de samenwerking tussen BNG Bank en PRIMO Nederland. Hij heeft vanuit BNG Bank een deel van de artikelen geselecteerd en beschikbaar gesteld voor publicatie in dit e-boek.
  • Ronny Frederickx heeft als eregemeentesecretaris van de gemeente Essen en president van UDITE goed inzicht in het krachtenveld en de ontwikkeling van publiek (risico)management in Vlaanderen.
  • Chris  Ravensbergen is senior-adviseur werkzaam bij VNG Risicobeheer en tevens voorzitter van het Genootschap voor Risicomanagement. Zijn kennis van verzekeringen in  het bredere perspectief van de doorontwikkeling van risicomanagement is gedegen en vernieuwend.
  • Tom Wustenberghs is een manager met een brede achtergrond in het publieke domein van Vlaanderen. Hij is voormalig gemeentesecretaris, thans directeur van een omvangrijk publieke samenwerking in Antwerpen, Lommel en Turnhout. Hij beschikt over een breed inzicht in bestuur en management.
  • Jack Kruf is voormalig gemeentesecretaris van Roosendaal, thans president van PRIMO Europe en directeur van PRIMO Nederland. Hij kent het publieke domein in Nederland en Vlaanderen. Hij is initiatiefnemer en eindredacteur.

Ontwerp en publicatie
Ontwerp en illustratie zijn verzorgd door Louise G.S. Kruf en Michelle L. Kruf. De gebruikte beelden zijn voorzien van bronvermelding indien zij komen uit de publicaties zelve. Overig fotomateriaal is eigendom van Q-Dock en wordt voor deze publicatie alsmede voor de website primonederland.eu om niet ter beschikking gesteld aan PRIMO Nederland. Gepubliceerd voor PRIMO Nederland door Governance Connect.

Bezoek iTunes Store voor interactief e-book, geschikt voor iPhone, iPad en Mac.

 

Stop met risicomanagement, begin met waardemanagement

Over energie, rollen en het speelveld Peter Paul Leutscher en Marinus de Pooter* Veel profit en non-profit organisaties hebben in de afgelopen jaren geïnvesteerd in risicomanagementsystemen. Het is onze observatie dat veel van die inspanningen niet hebben geleid tot bevredigende resultaten voor bestuurders en managers. In dit artikel bespreken wij diverse redenen hiervoor. Ook zetten wij uiteen waarom waardemanagement een […]

Verbonden partijen en waterschappen

Harry ter Braak en Erik Koopman | WagenaarHoes Verbonden partijen vervullen een steeds grotere rol in de taken van de diverse overheden zoals ook waterschappen. Steeds vaker wordt voor een verbonden partij gekozen om kennis en expertise te delen, uitvoeringstaken gezamenlijk op te pakken en om (maatschappelijke) problemen op te lossen. Echter, veel waterschappen, maar ook gemeenten, ervaren problemen in […]

Governance in gevaar (1)

Risicovolle bestuurders door Hans Hoek* Risicomanagement is in de gezondheidszorg steeds belangrijker. Risico’s in bedrijfsvoering, zorg, veiligheid, personeel, continuïteit van de organisatie en imago worden gemeten en bestuurd. Deze risico’s komen, als het goed is, regelmatig aan de orde aan de bestuurstafel en in de raad van toezicht. Minder vaak gaat het over de risico’s die een organisatie loopt met […]

Operationeel risicomanagement: meer dan alleen compliance

Willem Peter de Ridder* Inleiding Alle ondernemingen lopen operationele risico’s, variërend van stormschade aan een gebouw, systeemstoringen en het vertrek van belangrijke medewerkers tot boekhoudfouten, interne/externe fraude en misleiding van aandeelhouders. Sinds beruchte schandalen bij ondernemingen als Barings, Enron, Worldcom, Parmalat, Shell en Ahold staat operationeel risicomanagement hoog op de agenda van ondernemingen, wetgevers en toezichthouders. Operationeel risico is het […]

Risicomanagement bij grote evenementen

Eric Frank en Jack Kruf* Op 20 mei 2016 organiseerde PRIMO Nederland in het nieuwe stadskantoor van Utrecht een masterclass ter verdere verkenning van cruciale aspecten van risicomanagement bij grote evenementen. De eindrapportage van Le Grand Départ de Tour de France door de gemeente Utrecht en de evaluatie door de Universiteit van Utrecht golden met het bezoek van het Koningspaar […]

Publieke waarden en risico’s

Over verbanden, meer eenduidigheid en minder taalvervuiling.  Jack Kruf.  Vanuit de vele ontmoetingen met publieke leiders en gemeentesecretarissen in de laatste vijf jaar is er een (groeiende) persoonlijke overtuiging dat de interpretaties en definities van de termen ‘publieke waarde’ en hieraan gerelateerd ‘publiek risico’ in hoge  mate uiteenlopend zijn geworden, versnipperd, gefragmenteerd. Iedereen lijkt zijn of haar eigen definitie van […]

Zelfingenomenheid als risico

Paul Wouters | sensation & reflection* Mij is verzocht tot nader order als columnist te fungeren, met als bijzondere opdracht om ‘de zelfingenomen Hollander’ – de kwalificatie is niet afkomstig van deze Belg! – af en toe eens een spiegel voor te houden. Het schijnt deze mensensoort soms aan reflectie te ontbreken. Het spreekt vanzelf dat ik mijn opdrachtgever op […]

Risicomanagement: strategisch instrument

Naar een echte en bredere discussie Vincent Janssen* Wanneer heeft u de jaarrekening van uw gemeente voor het laatst ingekeken? Voor de meesten van u waarschijnlijk bij vaststelling door de raad. De paragraaf weerstandsvermogen van de jaarrekening heeft dan ook maar een beperkte waarde voor de dagelijkse besturing en het omgaan met risico’s. In Haarlemmermeer zijn onze inspanningen voor het […]

Good Public Governance

Vertrouwen sleutelwoord voor transparante overheid Jan Klaassens | BNG, 2006* Op 5 oktober 2006 organiseerde de BNG het congres Good Public Governance. Onder leiding van bestuursvoorzitter Pim Vermeulen werd van gedachten gewisseld over de manier waarop de diverse overheidslagen het onderling wantrouwen kunnen verminderen en het vertrouwen van de burgers kunnen herwinnen. Biedt governance de sleutel om als overheid effectiever […]

Raadsgerichte planning en control 2.0

Kan de raad adequate besluiten nemen? Rein-Aart van Vugt en Timon van Zessen, maart 2018 | bron: B&G Magazine. Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Voor raadsleden zijn planning-en-controlinstrumenten van belang om hun kaderstellende en controlerende rol in te vullen. De Raad heeft immers het budgetrecht. Centrale vraag: zijn de planning-en-controldocumenten voldoende op de Raad gericht om adequate besluiten […]

Nieuw model helpt gemeenten bij risicomanagement

Ignacio Jose Cienfuegos Spikin, Universiteit Twente*  Risicomanagement is een trend in bijna elke sector. Publieke organisaties zoals gemeenten blijven achter op dit terrein, maar zij hebben nu een nieuw hulpmodel in handen. De uit Chili afkomstige Ignacio Cienfuegos Spikin, in 2013 gepromoveerd aan de Universiteit Twente, onderzocht de status van risicomanagement bij gemeenten. Hij toetste een door hem ontwikkeld ‘Risk […]

Is het einde van risicomanagement nabij?

Tijd voor een collectieve herbezinning! Door Marinus de Pooter, MdP | Management, Consulting & Training*. Voor wie zijn oor te luisteren legt in uiteenlopende sectoren doemt spoedig het beeld op dat risicomanagement in de praktijk maar beperkt aanslaat. En dat ondanks alle gedane investeringen en de energie die er in de afgelopen jaren in is gestoken. Als risicomanagement inderdaad zoveel goeds […]

De nieuwe rol van de controller

Zeven eigenschappen voor de effectieve implementatie van risicomanagement.  Robert ‘t Hart, Directeur Naris*. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Het wat afge­zaagde maar zeer ware gezeg­de krijgt voor overheids­instanties in de praktijk steeds meer betekenis. Vertrouwen krijgen van en uitstralen naar de stakeholders wordt belangrijker. Tegelijk is het verlies van dit vertrouwen iets dat steeds eerder en vaker […]

De basis van risicomanagement

Martin Jonker, Concerncontroller gemeente Haarlem.* Hoe kan sturing plaatsvinden als beleid en uitvoering steeds verder uit elkaar worden getrokken, tot over de organisatiegrens heen? Risicomanagement en governance zijn de twee focale punten. PRIMO heeft als doel het belang, de kennis en het gebruik van publiek risicomanagement als integraal onderdeel van public governance naar voren te brengen en te bevorderen. PRIMO […]

Kanteling in risicomanagement

De weg naar good governance.  Door Rik Buddenberg*. Het accent heeft de afgelopen jaren gelegen op risicomanagement en minder op Good Governance. Hoewel risicomanagement een belangrijk thema is, kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat risicomanagement een enigszins achterhaald thema is. Het denken in scenario’s bij publieke organisaties is inmiddels op grote schaal gemeengoed geworden. In de begrotingen […]

De weerstandsparagraaf is aan herziening toe

Door Peter B.Boorsma en Geert Haisma* “Nederland is pionier op het gebied van publiek risicomanagement, dankzij het voorschrift voor een weerstandparagraaf in het BBV. Dit voorschrift is een stap vooruit naar een volwassen en integraal risicomanagement bij regionale en lokale overheden. Tegelijk werpt het daarvoor ook hindernissen op. Daarom is de weerstandsparagraaf aan revisie toe. Weerstandsvermogen is het vermogen om klappen […]