Public Governance

De overheid: terugtreden, loslaten én leiden?

Door Jack P. Kruf De shift Het zou zo maar kunnen dat ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 de partijprogramma’s van de politieke partijen zullen inspelen op de op handen zijnde decentralisaties. Programma’s, waarin lokale politici stelling zouden kunnen nemen hoe de  overheid verder zal terugtreden, nu toch echt moet gaan loslaten of juist zou moeten leiden in de opgaven […]

PRIMO Nederland viert eerste lustrum

Auteur: Eric Frank, directeur PRIMO Nederland Op donderdag 24 november 2011 vierde PRIMO Nederland, Public Risk Management Organisation haar eerste lustrum tijdens een Partnerbijeenkomst in Internationaal Perscentrum Nieuwspoort. Drs. Eugène Meuleman, Bestuursvoorzitter van PRIMO Nederland ontving in de Frits van der Poelzaal de gasten. Daar waren aanwezig: Ir. Jack Kruf (President PRIMO Europe), Marie-Gemma Dequae (Voorzitter Wetenschappelijke Raad PRIMO Europe […]

Integraal risicomanagement bij gemeenten nog lang geen vanzelfsprekendheid

Bron: Ernst & Young, in samenwerking met PRIMO Nederland “Groot besparingspotentieel blijft onbenut Veel gemeentelijke en provinciale overheden doen wel ‘iets’ met risicomanagement. Maar het huidige risicomanagement is vooral instrumenteel van aard en draagt nog onvoldoende bij aan financiële sturing. Veel overheden laten hiermee een groot besparingspotentieel liggen. Een gemiste kans, zeker in tijden van grootschalige bezuinigingen. Risicomanagement is geen […]

Optimaal Risicomanagement

ClassRoom Paper INSIDEAN, Institute for Knowledge-based Collaboration & Innovation Auteur: Mevr. Dr. A.S. Nagesser, MSc PhD MBA Principal Datum: Maart 2011 Visiedocument Risicomanagement is een stuk uitdagender geworden dan voorheen. Het thema heeft altijd bestaan en is goed te managen als het gaat om overzichtelijke situaties. In “steady-state” situaties volstaat traditioneel management. Hiermee wordt bedoeld dat het duidelijk is wie […]

Voorlopige Risicomethode Buitendijks

Bron: Provincie Zuid-Holland (quote) Kader “Het realiseren van een functie (bestemming) in het buitendijkse gebied kan risico’s met zich meebrengen ingeval van hoogwater door getijdewerking of hoge afvoer van de rivier. Dit document beschrijft een methodiek voor het bepalen van hoogwaterrisico’s in buitendijkse gebieden van Zuid-Holland.” Aanbevelingen “In de ambtelijke voorbereiding zijn ten aanzien van de methodiek en uitwerking van […]

Onderzoek effecten fusies waterschappen in Zuid-Holland

Bron: Provincie Zuid-Holland, BMC Advies Management Samenvatting: “De reorganisatie van het waterschapsbestel in de provincie Zuid-Holland, gestart eind jaren negentig, leidde in het najaar van 2002 en het voorjaar van 2003 tot een aantal besluiten van Provinciale Staten over het fuseren van waterschappen. Het doel van de fusies is van meet af aan geweest om de positie van de waterschappen […]

Risico’s en redelijkheid

Naar een nieuw beoordelingskader voor risico’s in Nederland Bron: Bron: Raad voor het Openbaar Bestuur Auteurs: Ira Helsloot, Roel Pieterman en Jaap Hanekamp, pp. 69 tm 83 Inleiding (citaat): “Ooit was het leven eenvoudig, althans in de zin dat ongevallen een daad van God waren die slachtoffers waarschijnlijk vooral aan zichzelf te danken hadden. De overheid had hier zowel vooraf […]

Burgers, bestuur en veiligheid

Over de rol van burgers en de verwachtingen die zij hebben van de overheid Bron: Raad voor het Openbaar Bestuur Voorwoord (citaat) “Veiligheid is een klassieke kerntaak van de overheid. Veiligheid is bescherming tegen gevaar; het is de opgave van de overheid de samenleving tegen gevaar te beschermen. Veiligheid is dan ook een belangrijk maatschappelijk thema en van de overheid […]

Veiligheid en vertrouwen

Kernen van een democratische rechtsstaat Bron: Raad voor het Openbaar Bestuur Citaat uit Samenvatting: “Wat is het verband tussen veiligheid en vertrouwen in de overheid en wat is ervoor nodig om de veiligheidsbeleving van de burger te verbeteren opdat de overheid meer wordt vertrouwd? Over deze vraag gaat dit advies van de Raad voor het openbaar bestuur. De Raad kijkt […]

Risk governance: over omgaan met onzekerheid en mogelijke toekomsten

Inaugurele rede In verkorte vorm uitgesproken ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Risk Governance aan de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht op vrijdag 26 oktober 2007 door dr.ir. Marjolein B.A. van Asselt “Risk Governance is ook mijn leeropdracht en dus de naam van mijn leerstoel. Afgezien van het feit dat het […]

Eén op de vijf gemeenten niet volledig Wabo-proof

Source: Telengy “Nu de Omgevingsvergunning er per 1 oktober eindelijk van is gekomen, is de vraag gerechtvaardigd of gemeenten alle Wabo-aspecten hebben ingevoerd. Twintig procent van de gemeenten is per 1 oktober nog niet in staat om volledig de Omgevingsvergunning in te voeren. Daar staat tegenover dat veel gemeenten de Wabo hebben aangegrepen om de dienstverlening te verbeteren. Dit gebeurt […]

Markeringen Troonrede 2010

De Troonrede 2010 schept de kaders voor het komend jaar. Het adresseert de maatschappelijk, economisch en bestuurlijk relevante zaken. PRIMO Nederland heeft de in de Troonrede genoemde publieke waarden, kernbegrippen en speerpunten, die relevant zijn en in haar ogen zullen vragen om een kwalitatief hoogwaardig (publiek) risico management en governance, gemarkeerd. Bron: Rijksoverheid, Prinsjesdag 2010 Leden van de Staten-Generaal, Willen […]

Ontwikkeling digitale dienstverlening bij gemeenten staat stil

Bron: Ernst & Young “17 sept – Vooruitgang in de ontwikkeling van het digitale loket waar burgers en ondernemers interactief producten en diensten afnemen lijkt stil te staan. Producten die eerder interactief afgenomen konden worden, worden nu niet meer beschikbaar gesteld. Dit blijkt uit de benchmark digitale dienstverlening 2010 van Ernst & Young. Ernst & Young heeft dit jaar voor […]

Rapportage Spoorzone Project Delft

Hoe de Delftse gemeenteraad beter grip houdt op het Spoorzone project. Bron: Uitgevoerd door Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) in opdracht van de Delftse Rekenkamer. Centraal in het onderzoek staat de vraag Hoe kan de raad de controle en bijsturing van complexe langetermijn-projecten met de bijbehorende grote (financiële) risico’s – bezien vanuit haar eigen functioneren en vanuit de kenmerken van […]

Good Governance: de leidraad voor goed bestuur en management

Bron: Overheidsmanagement Auteur: Prof. J. Bossert, Public Governance van de Universiteit Nyenrode Public Governance staat de laatste jaren meer en meer in de belangstelling als invalshoek voor effectief bestuur en management in de publieke sector. Zo geeft het ministerie van Financiën aan dat: ‘op diverse plaatsen binnen en rondom de rijksoverheid de begrippen governance, toezicht en ministeriele verantwoordelijkheid nader worden […]