rapport

Nieuwe scenario’s tegen dreigingen nationale veiligheid

Bron: Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Ministerie van Veiligheid en Justitie Persbericht: “De zorg voor een vrije en veilige samenleving is één van de belangrijkste taken van de overheid. Daarom wil het kabinet potentiële risico’s voor de nationale veiligheid zo tijdig mogelijk signaleren en aanpakken om maatschappelijke ontwrichting te voorkomen. Het is belangrijk dat in geval van een potentiële dreiging […]

Onderzoek effecten fusies waterschappen in Zuid-Holland

Bron: Provincie Zuid-Holland, BMC Advies Management Samenvatting: “De reorganisatie van het waterschapsbestel in de provincie Zuid-Holland, gestart eind jaren negentig, leidde in het najaar van 2002 en het voorjaar van 2003 tot een aantal besluiten van Provinciale Staten over het fuseren van waterschappen. Het doel van de fusies is van meet af aan geweest om de positie van de waterschappen […]

Risico’s en redelijkheid

Naar een nieuw beoordelingskader voor risico’s in Nederland Bron: Bron: Raad voor het Openbaar Bestuur Auteurs: Ira Helsloot, Roel Pieterman en Jaap Hanekamp, pp. 69 tm 83 Inleiding (citaat): “Ooit was het leven eenvoudig, althans in de zin dat ongevallen een daad van God waren die slachtoffers waarschijnlijk vooral aan zichzelf te danken hadden. De overheid had hier zowel vooraf […]

Risicomanagement in tijden van crisis (en voor en na)

Bron: Koninklijk NIVRA Amsterdam, PricewaterhouseCoopers Amsterdam, Nyenrode Breukelen, Rijksuniversiteit Groningen Voor u ligt een rapport dat een poging doet licht te laten schijnen op het fenomeen risicomanagement tegen de achtergrond van de huidige economische crisis. Deze crisis vind zijn oorsprong in de schandalen die zich vanaf 2007 manifesteerden in de financiële sector en die in zijn aard en omvang geen […]

Regie digitale dienstverlening

Brief aan de Tweede Kamer met eindrapport Gateway NUP Bron: Tweede Kamer ”Het ministerie heeft gevraagd de volgende probleemstelling te onderzoeken tijdens de Gateway-review: is de regie op het NUP op dit moment voldoende effectief ingericht om de realisatie van het NUP te borgen en hoe moet in de regie van de e-overheid met de verandering in accent naar verplicht […]

Rapport: ‘Verloren Krediet’

Bron: Tweede Kamer Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel presenteert eerste rapport Maandag 10 mei om 12.00 uur bood de Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel het eerste deel van het onderzoeksrapport aan de Voorzitter van de Tweede Kamer aan. Oorzaken financiële crisis en noodzakelijke verbeteringen Het rapport gaat over de oorzaken van de crisis in het financieel stelsel en de verbeteringen […]

Bestrijding van milieu- en gezondheidseffecten bij incidenten

Lessen uit de chemische brand ATF Drachten, de vuurwerkramp en de Bonte Wever-brand Auteur: drs. R.J. van den Brand Conclusies De bestrijding van de milieu- en gezondheidseffecten bij de onderzochte incidenten kan getypeerd worden als improvisatie. Dit geldt zowel voor het lokale/regionale niveau als voor het landelijke niveau. Op lokaal niveau wordt niet gewerkt met een heldere crisisorganisatie geënt op […]

Rekenkameronderzoek Leiderdorp Risicomanagement W4

29 april 2009 Bron: De Rekenkamer van Leiderdorp Conclusies Zoals in de beantwoording van de hoofdvraag al te lezen is, is het risicomanagement van het W4 project naar de mening van de Rekenkamer onvoldoende voor een project van deze omvang en doorlooptijd. Vanaf de start van het project tot eind 2005 is er onvoldoende aandacht geweest voor het inventariseren van […]

Leidraad Probleemanalyse Omgevingsvergunning

Bron: Logica CMG Het invoeren van de omgevingsvergunning als organisatorisch vraagstuk Het invoeren van de omgevingsvergunning1 betekent een aanpassing van de gemeentelijke dienstverlening. Er wordt met andere woorden een nieuw ‘product’ aangeboden dat andere, reeds bestaande producten gaat vervangen.. Dit betekent dat in de organisatie van deze dien- stverlening veranderingen aangebracht worden. Deze kunnen van procedurele, regel-technische, procesmatige, technische dan […]

Een storm in een glas water!?

Communiceren over overstromingsrisico’s Lisette van Vliet, stagiaire Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie (ERC), Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Samenvatting Het Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie (ERC), onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, besteedt dit jaar veel aandacht aan het overstromingsrisico. Uit verschillende literatuur is af te leiden dat burgers in het rivierengebied zich nauwelijks voorbereiden op het […]

Het informeren van de burger over ongevalsrisico’s

Een kwestie van Gezond Boeren Verstand? Een onderzoek in Twentse gemeenten naar variabelen die van invloed zijn op de juridische conformiteit bij het communiceren met, en informeren van burgers over de risico’s op rampen en zware ongevallen. J.P. Meerenburgh, student deeltijdopleiding Bestuurskunde aan de Universiteit Twente (2002-2005) Bron: Hulpverleningsdienst Regio Twente, augustus 2005 Samenvatting Onze samenleving kent een breed scala […]

Greep op risico’s

Iedere organisatie loopt risico’s. Het is de kunst die te onderkennen en te beheersen. En dat is precies het doel van de mededeling over de bedrijfsvoering. In de begroting 2004 is door het College van de gemeente Rotterdam de volgende passage opgenomen met betrekking tot een Mededeling over de Bedrijfsvoering (MOB): ‘In 2004 zal door ons College ook verder worden […]