risicobehandeling

Eindrapportage beoordeling transitiearrangementen

De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd is een onafhankelijke commissie door de Rijksoverheid, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Inter Provinciaal Overleg om de voortgang van de decentralisaties van alle jeugdhulp naar gemeenten te volgen. Managementsamenvatting (p3) “De TSJ heeft ingestemd met het verzoek van de bestuurspartners (Rijk, VNG en IPO) om de RTA’s voor het realiseren van zorgcontinuïteit, continuïteit van zorginfrastructuur […]

Programma ‘Risico’s en Verantwoordelijkheden’ zoekt Goede Praktijken

Het Programma Risico’s en Verantwoordelijkheden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is op zoek naar goede praktijken inzake een evenwichtige omgang van bestuurders en ambtenaren met risico’s, rampen en verantwoordelijkheden. Het gaat om bewezen succesvolle praktijken die betrekking hebben op aspecten als communicatie naar burgers en media, regievoering en coördinatie tijdens crises. Die goede praktijken moeten tegenwicht kunnen […]

Reflexen of reflectie?

Een onderzoek naar de omvang van de risico-regelreflex Auteur: Remco Roos De respondenten laten een genuanceerd beeld van de risico-regelreflex zien. Op de brand in het vertrekcentrum in Ter Apel na, worden in alle Kamervragen maatregelen geëist. In zes gevallen zegt de bewindspersoon maatregelen toe en in alle zes gevallen worden uiteindelijk ambtelijk maatregelen voorbereid en uitgevoerd. Bij negen incidenten […]

Hoofdconclusies VN-klimaatpanel over regionale gevolgen klimaatverandering overeind

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft geen fouten gevonden die de hoofdconclusies van het wetenschappelijke VN-klimaatpanel IPCC uit 2007 over de mogelijke toekomstige regionale gevolgen van klimaatverandering ondergraven. Wel is de onderbouwing van conclusies in sommige gevallen onvoldoende helder. Om onduidelijkheden en onzorgvuldigheden zo veel mogelijk te voorkomen moet het IPCC meer gaan investeren […]

De provincie en de kredietkrisis

Bron: Provincie Noord-Holland Provinciale Staten hebben naar aanleiding van de financiële crisis een Provinciale Onderzoekscommissie (POC) ingesteld, die in juni 2009 gerapporteerd heeft over haar bevindingen. Naar aanleiding van deze rapportage heeft onder andere de portefeuillehouder financiën zijn portefeuille ter beschikking gesteld. Onder meer naar aanleiding van de rapportage van de POC zijn maatregelen getroffen om de gevolgen van de […]

Risk, Innovation & Change

Or How to Implement Risk Management in Organizations? Martin van Staveren Deltares & Delft Cluster, The Netherlands Managing risk is difficult. Applying risk management is more difficult. Implementing risk management in organizations is the most difficult. Failure is more the rule than success and large sums of money, seemingly invested in implementing risk management, are actually wasted. While many organizations struggle […]