veiligheid

Jan Gutteling krijgt prijs Verrijkte Publicatie 2011

De prijs De prijs voor de Verrijkte Publicatie van het jaar 2011 is toegekend aan onderzoeker Jan Gutteling (Universiteit Twente). Op advies van de Klankbordgroep Verrijkte Publicaties verdient sociaal psycholoog en auteur van de Verrijkte Publicatie Geen Paniek!; Risicocommunicatie door de ogen van de burger  de prijs.  In de eerste plaats omdat hij zijn onderzoek online beschikbaar heeft gemaakt in […]

Informatie Strategie Nationale Veiligheid

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties “Wat is de strategie nationale veiligheid? Met de strategie nationale veiligheid legt de overheid verschillende typen rampen of crises langs eenzelfde meetlat. Zij kijkt daarbij naar de waarschijnlijkheid dat een bepaalde crisis zich zal voordoen, hoe groot de impact van de crisis is als deze zich voordoet en wat daar aan te doen […]

Werken met scenario’s, risicobeoordeling en capaciteiten in de Strategie Nationale Veiligheid

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties “Voor u ligt de herziene leidraad methode van de strategie nationale veiligheid. Doel van de leidraad is: • het beschrijven van de gebruikte methode van scenario-ontwikkeling, nationale risicobeoordeling en capaciteitenanalyse; • het vastleggen en motiveren van gemaakte keuzes; • het bieden van een handleiding voor mensen die met de strategie nationale veiligheid werken. […]

Tijd voor waterveiligheid

Bron: Raden voor de leefomgeving en infrastructuur Samenvatting uit RLI-Nieuwsbrief September 2011 ‘Het advies ‘Tijd voor waterveiligeheid’is op 15 september 2011 gepresenteerd. De raden pleiten voor het verleggen van de focus van hoogwaterbescherming naar een risicobenadering: voorkomen van overstromingen, beheersen van de gevolgen en voorbereid zijn op noodhulp en herstel.’ Bezoek website RLI voor rapport, persbericht en video.

Voorlopige Risicomethode Buitendijks

Bron: Provincie Zuid-Holland (quote) Kader “Het realiseren van een functie (bestemming) in het buitendijkse gebied kan risico’s met zich meebrengen ingeval van hoogwater door getijdewerking of hoge afvoer van de rivier. Dit document beschrijft een methodiek voor het bepalen van hoogwaterrisico’s in buitendijkse gebieden van Zuid-Holland.” Aanbevelingen “In de ambtelijke voorbereiding zijn ten aanzien van de methodiek en uitwerking van […]

Burgers, bestuur en veiligheid

Over de rol van burgers en de verwachtingen die zij hebben van de overheid Bron: Raad voor het Openbaar Bestuur Voorwoord (citaat) “Veiligheid is een klassieke kerntaak van de overheid. Veiligheid is bescherming tegen gevaar; het is de opgave van de overheid de samenleving tegen gevaar te beschermen. Veiligheid is dan ook een belangrijk maatschappelijk thema en van de overheid […]

Veiligheid en vertrouwen

Kernen van een democratische rechtsstaat Bron: Raad voor het Openbaar Bestuur Citaat uit Samenvatting: “Wat is het verband tussen veiligheid en vertrouwen in de overheid en wat is ervoor nodig om de veiligheidsbeleving van de burger te verbeteren opdat de overheid meer wordt vertrouwd? Over deze vraag gaat dit advies van de Raad voor het openbaar bestuur. De Raad kijkt […]

Regelgeving is ook gestolde kennis

Prof. dr. Ben Ale ziet niets in deregulering brandveiligheid Bron: Expertise-almanak, NRC Auteur: Prof. Dr. Ben Ale, TU Delft, Lid Wetenschappelijke Raad PRIMO Nederland. “Een terugtredende overheid op het gebied van bouwen, brandveiligheid en regelgeving is een volkomen foute ontwikkeling. Deregulering is een soort religie geworden, maar de gebruiker van een gebouw kan de bouwkundige intensiteit van dat gebouw niet […]

Het risico van de Wet Veiligheidsregio’s

Auteur: Harry ter Braak, WagenaarHoes Namens PRIMO Nederland heeft Harry ter Braak op het seminar Wet Veiligheidsregio’s een presentatie gegeven over de verhoogde risico’s die de invoering van de wet veiligheidsregio’s met zich meebrengt. Dit seminar werd op 30 september gehouden in het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort te Den Haag. Volgens Ter Braak biedt de wet, die op 1 oktober 2010 […]

De dag van het Risico

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing is een tweemaandelijkse uitgave van de directie Nationale Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In deze editie een bewerking van de toespraak van Alexander Brenninkmeijer, de Nationale ombudsman, op deze dag: Risico’s, chaos en het perspectief van de burger.’ Een citaat: “Chaos Naar mijn […]

Onzekere veiligheid

Onzekere veiligheid. Verantwoordelijkheidsvraagstukken rond fysieke veiligheid Lezing door Gerard de Vries 9 oktober 2008 op het 2e PRIMO Jaarcongres te Den Bosch. Gerard de Vries is Lid en voorzitter onderzoekscommissie Veiligheid, WRR en Hoogleraar Wetenschapsfilosofie, Universiteit van Amsterdam. Nederlanders leiden een relatief veilig bestaan. Maar die veiligheid is geen rustig bezit. Onzekere risico’s zoals infectieziekten en klimaatverandering stellen de Nederlandse […]

De gemeentesecretaris en veiligheid(sregio)

Op initiatief van PRIMO Nederland organiseerde WagenaarHoes Organisatieadvies op haar kantoor in Driebergen een discussie tussen een aantal gemeentesecretarissen over het fenomeen van de veiligheidsregio. Veiligheid is een thema dat alle gemeenten bezig houdt en daarmee raakt aan het werk van alle gemeentesecretarissen. Veiligheidsmanagement moet tot het standaardpakket van de gemeentesecretaris behoren. Hij dient te beschikken over de basale kennis […]

Rapport Deltacommissie: Samen werken met water

Bron: Deltacommissie “De Deltacommissie is door de regering gevraagd advies uit te brengen over de bescherming van Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarbij gaat het om de vraag hoe Nederland zo ingericht kan worden dat het ook op de zeer lange termijn klimaatbestendig is, veilig tegen overstromingen, en een aantrekkelijke plaats is en blijft om te leven; wonen, werken, […]