water

Onderzoek “What if” over crisismanagement en meerlaagsveiligheid ziet belangrijke rol voor Deltaprogramma

Bron: deltacommissaris Deze week verscheen het onderzoek “What if…?” over crisismanagement en meerlaagsveiligheid. Het onderzoek is uitgevoerd door Dykstra International Emergency Management (DIEM) als een korte strategische verkenning op basis van internationaal ontwikkeld gedachtegoed. Opdrachtgever was het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Eén van de aanbevelingen is dat er een belangrijke rol is weggelegd voor het Deltaprogramma. Met vertegenwoordigers uit het […]

Onderzoek “What if” over crisismanagement en meerlaagsveiligheid ziet belangrijke rol voor Deltaprogramma

Bron: Deltacommissaris Deze week verscheen het onderzoek “What if…?” over crisismanagement en meerlaagsveiligheid. Het onderzoek is uitgevoerd door Dykstra International Emergency Management (DIEM) als een korte strategische verkenning op basis van internationaal ontwikkeld gedachtegoed. Opdrachtgever was het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Eén van de aanbevelingen is dat er een belangrijke rol is weggelegd voor het Deltaprogramma. Met vertegenwoordigers uit […]

Jan Gutteling krijgt prijs Verrijkte Publicatie 2011

De prijs De prijs voor de Verrijkte Publicatie van het jaar 2011 is toegekend aan onderzoeker Jan Gutteling (Universiteit Twente). Op advies van de Klankbordgroep Verrijkte Publicaties verdient sociaal psycholoog en auteur van de Verrijkte Publicatie Geen Paniek!; Risicocommunicatie door de ogen van de burger  de prijs.  In de eerste plaats omdat hij zijn onderzoek online beschikbaar heeft gemaakt in […]

Tijd voor waterveiligheid

Bron: Raden voor de leefomgeving en infrastructuur Samenvatting uit RLI-Nieuwsbrief September 2011 ‘Het advies ‘Tijd voor waterveiligeheid’is op 15 september 2011 gepresenteerd. De raden pleiten voor het verleggen van de focus van hoogwaterbescherming naar een risicobenadering: voorkomen van overstromingen, beheersen van de gevolgen en voorbereid zijn op noodhulp en herstel.’ Bezoek website RLI voor rapport, persbericht en video.

Voorlopige Risicomethode Buitendijks

Bron: Provincie Zuid-Holland (quote) Kader “Het realiseren van een functie (bestemming) in het buitendijkse gebied kan risico’s met zich meebrengen ingeval van hoogwater door getijdewerking of hoge afvoer van de rivier. Dit document beschrijft een methodiek voor het bepalen van hoogwaterrisico’s in buitendijkse gebieden van Zuid-Holland.” Aanbevelingen “In de ambtelijke voorbereiding zijn ten aanzien van de methodiek en uitwerking van […]

Flood Risk Management

Bron: Deltares Er is een nieuw Deltares-boekje uit: Flood Risk Management. Een groot deel van de wereldbevolking leeft in gebieden die gevoelig zijn voor overstromingen. Door de klimaatverandering neemt de kans op deze extreme situaties toe. Ook de gevolgen van een overstroming door de toename van het aantal mensen en de economische activiteiten in deze gebieden worden groter. In het […]

Kustprovincies willen onderzoek olierisico’s

Bron: Noordzee Commissie Recent legde de Noordzee Commissie in haar Algemene Vergadering een verklaring af inzake de preventie van olielozingen in de Noordzee regio: “De Algemene Vergadering van de Noordzee Commissie, gehouden in Stavanger (Noorwegen) op 18 juni 2010, uitgedrukt in hun reële zorgen ten aanzien van de olie-ramp in de Golf van Mexico. De Algemene Vergadering dringt er bij […]

Rapport Deltacommissie: Samen werken met water

Bron: Deltacommissie “De Deltacommissie is door de regering gevraagd advies uit te brengen over de bescherming van Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarbij gaat het om de vraag hoe Nederland zo ingericht kan worden dat het ook op de zeer lange termijn klimaatbestendig is, veilig tegen overstromingen, en een aantrekkelijke plaats is en blijft om te leven; wonen, werken, […]

Een storm in een glas water!?

Communiceren over overstromingsrisico’s Lisette van Vliet, stagiaire Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie (ERC), Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Samenvatting Het Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie (ERC), onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, besteedt dit jaar veel aandacht aan het overstromingsrisico. Uit verschillende literatuur is af te leiden dat burgers in het rivierengebied zich nauwelijks voorbereiden op het […]