weerstandsvermogen

Een norm voor het weerstandsvermogen

Hulpmiddel in het risicomanagementbeleid Dick Smorenberg* | 2006 Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) schrijft gemeenten voor een risicoprofiel op te stellen, expliciet risicomanagementbeleid te voeren en op basis van hun risicoprofiel het (financiële) weerstandsvermogen in beeld te brengen. Nu, twee jaar na de invoering ervan, blijken veel gemeenten hier nog mee worstelen.** Een algemene norm voor het weerstandsvermogen zou gemeenten […]

Risicomanagement – meer dan der som der delen

Deloitte*. Het managen van risico’s en kansen is zonder enige twijfel één van de grootste uitdagingen geworden voor de publieke sector. Zeker nu we in een economische crisis zitten en ook de publieke sector met bezuinigingen en het nadrukkelijk maken van keuzes te maken heeft. Risicomanagement vraagt daarom juist ook de aandacht van de gemeenteraad. Met de paragraaf weerstandsvermogen in […]

Woningbouwproductie ingestort

Bron: CBS De woningbouwproductie is ingestort, volgens de gisteren gepubliceerde cijfers van het CBS. Het is duidelijk dat dit vele gemeenten heeft geraakt en zal raken. Grondexploitaties komen verder onder druk, alsook de ruimtelijke en financiële planningen. Daarmee worden bovendien publiek private samenwerkingsvormen op scherp gezet en verandert het stedelijk landschap voor woningcorporaties nu dramatisch snel. De nieuwe cijfers vragen […]

Venlo maakt ‘foto’ van weerstandsvermogen en risicomanagement

Chantal Wijnands, Medewerker Financieel Beleid, gemeente Venlo Frank Maas, Beleidsmedewerker Planning en Control, gemeente Venlo Bron: B&G, Oktober 2006 Weerstandsvermogen en risicomanagement staan meer dan ooit in de belangstelling. Dit is onder meer het gevolg van toenemende druk uit de omgeving, die nog wordt versterkt door berichten in de media over bouwfraudes, boekhoudschandalen en parlementaire enquêtes. Bovendien is inzicht in […]

Enterprise Risk Management

Ter onderbouwing van de paragraaf weerstandsvermogen Door: A. van Tuijl, mw. mr. J.G.W.M. Waterschoot en drs. H.J. van Beek Bron: Risicomanagement 2002/9 De vermogensposities van overheidsorganen wordt steeds nauwlettender gevolgd. Tot nu toe beperkte dit zich tot enkele instellingen op afstand van het Rijk (uni- versiteiten). Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen echter een toenemende belangstelling van het Rijk tegemoetzien. Inherent […]

De paragraaf weerstandsvermogen verhoogt de efficiency

Auteurs: E. Gerritsen en G.A.M. Haisma Soms zijn gemeentebestuurders genoodzaakt de belastingtarieven met tientallen procenten te verhogen vanwege onvoorziene tegenvallers of de gevolgen van beleid uit het verleden. Met wat meer aandacht voor het weerstandsvermogen, had men in een aantal gevallen wellicht kunnen volstaan met minder drastische maatregelen. Vanaf het begrotingsjaar 2004 wordt een analyse van het weerstandsvermogen door de […]

Weerstandsvermogen en risicomanagement

Onderzoek en aanbevelingen gemeente Venlo Auteurs: C.H. Wijnands en F.J.L Maas. Het onderwerp weerstandsvermogen en risicomanagement staat meer dan ooi in de belangstelling. Dit is onder meer het gevolg van toenemende druk uit de omgeving. Ook de gemeente Venlo wil inzicht hebben in het vormgeven van een gestructureerd proces van identificeren, analyseren, managen en rapporteren van risico’s op alle niveaus […]

Amersfoort legt solide basis voor risicomanagement

Bron: B&G Auteur: Annemieke Jutte, beleidsadviseur bij de sectie Financiën van de concernstaf, gemeente Amersfoort. Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad van Amersfoort het beleid voor risicomanagement en weerstandsvermogen vastgesteld. Bij een door de auteur gehouden presentatie over dit onderwerp voor gemeentecontrollers van 100.000+- gemeenten, bleken velen nog te worstelen met risicomanagement en weerstandsvermogen. Dit artikel geeft antwoord op de […]

Weerstandsvermogen en risicomanagement

Verslag van de conferentie 12 oktober 2005 Uitwisseling ervaringen door en voor provincies Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat provincies (en gemeenten)1 een paragraaf weerstandsvermogen in hun programmabegroting opnemen. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en risico’s. Onderliggende gedachte is dat provincies met hun risico’s leren omgaan en eventuele financiële gevolgen kunnen opvangen zonder dat dit […]

Provincies onderschatten risico’s budget

Ministerie van Binnenlandse Zaken mist bij provincies aandacht voor risicomanagement Bron: Het Financiële Dagblad Auteur(s): Gerrie Coerts Provincies besteden in de begrotingen te weinig aandacht aan het ramen van financiële risico’s. daardoor is niet duidelijk hoe groot het weerstandsvermogen van de provinciale overheden is. Dit artikel gaat over gemeenten die risicomanagement niet voldoende hebben geïmplementeerd. Om een beter inzicht te […]

Financieel weerstandsvermogen berekenen met risicosimulatie. Scenario’s voor de weerstandscapaciteit.

Bron: B&G Auteur(s): Drs. G.A.M. Haisma (Directeur van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement), Drs. E. Gerritsen ( Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden, RU Groningen) Vanaf 2004 worden gemeenten geacht op basis van hun risico’s hun financiële weerstandsvermogen te berekenen. Dit artikel gaat in op de berekening van de risicocomponent van het weerstandsvermogen. In het aansluitende […]