Update ‘Publiek Risico: Essays’ (versie 0.87, 3 juni 2019)

PRIMO update haar e-boek en pdf Publiek Risico: Essays naar versie 0.87. In deze editie is ten opzichte van de vorige versie 0.86 van 15 mei 2019 een reeks nieuwe artikelen toegevoegd.

In totaal zijn nu 50 artikelen tussen 2000 en 2019 geselecteerd, afgestemd met de auteurs en opgenomen in dit boek, nu 489 pagina’s dik en bestaand uit een caleidoscoop van baanbrekende gezichtspunten en opinies over het vak ‘risicomanagement’ door de jaren heen.

Op chronologische volgorde van oorspronkelijke publicatie zijn toegevoegd:

– Eduard Gerritsen, 2000, Actieve houding gewenst van publieke instellingen bij vermogensvorming. Verwoordt de eerste ontwikkeling in denken over het opbouwen van financiële buffers om risico’s het hoofd te bieden.

– Marguerite Snijders Tachet, 2004, TNO Bouw en GeoDelft ontwikkelen methodiek voor risicobeheersing en kennismanagement. Verwoordt de groeiende behoefte aan en de noodzaak voor kennismanagement en risicobeheersing.

– Pim Vermeulen, 2005, PPS: beter risicomanagement. Verwoordt zeer helder het nut en het effect van risicomanagement in complexe publiek-private samenwerkingsverbanden.

– Dick Smorenberg, 2006, Een norm voor het weerstandsvermogen. Verwoordt de zoektocht in het denken over en werken met het begrip weerstandsvermogen en de mogelijke – maar niet door het Rijk vastgestelde – normen die daarbij zouden kunnen horen.

– Jos Moerkamp, 2006, De opkomst van integraal risicomanagement. Verwoordt de opkomst van het nieuwe integrale systeemdenken en de relaties met risico’s zoals waargenomen door gemeentesecretarissen.

– Urjan Claassen, 2009, ISO 31000: Oude wijn in nieuwe zakken. Verwoordt de overeenkomsten en de verschillen tussen de modellen ISO 31000 en COSO ERM en duidt de sterkten en de zwakten.

– Peter van Noppen, 2014, Wie controleert de financiën? Een kritisch betoog over de rol en de stuurkracht op financiën door de gemeenteraad.

– Paul Bordewijk, 2014, De decentralisaties. Verwoordt, acht maanden vóór de invoering van de decentralisaties, de onzekerheden over de inrichting en aansturing van de hele operatie.

– Timon van Zessen, 2015, Controle op het sociaal domein. Geeft goed inzicht in het denken en doen van gemeenten bijna een jaar ná de invoering van de decentralisaties.

Bezoek iTunes Store (e-boek)

Download als pdf

Eerder toegevoegd én beschreven:

De heilige graal van risicomanagement door Cees A. Visser. Beschrijft de hoop dat Enterprise Risk Management (ERM) de oplossing biedt voor integrale benadering van strategische vraagstukken en risicoverkenningen.

Governance in gevaar (2): risicovolle toezichthouders en Governance in gevaar (3): gevaarlijke combinaties van voorzitters door Hans Hoek. Beschrijft typen van corporate leiders, hun stijlen en drives en belicht de risico’s die zij opleveren.

Gezocht: Capabele wethouder van financiën door Ronald Vuijk. Beschrijft de essenties en competenties van een goede bestuurder op het gebied van financiële sturing.

Worstelen met transparantie door Marinus de Pooter en Cees A. Visser. Beschrijft de essentie van transparantie en verslaglegging in de communicatie en sturing door leiders.